Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„КС гр. Благоевград – ПСОВ Благоевград“

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на обект: „КС гр. Благоевград – ПСОВ Благоевград“

 

На основание Заповед № 229/10.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.06.2019 г. е извършена проверка на място на обект „КС гр. Благоевград – ПСОВ Благоевград“, находящ се в м. „Рибарниците“, землище на гр. Благоевград, стопанисван от Община Благоевград чрез оператора „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на съоръженията на ПСОВ, свързани с формиране на отпадъчни води и площадки за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на контрола върху качеството на компонентите на околната среда „Води“ и фактор „Отпадъци“, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 31-11/27.06.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.
Община Благоевград е титуляр на издадено разрешително за заустване № 43110028/29.05.2012 г., продължено с решение № ПО-01-73/08.04.2014 г. и изменено с Решение № ПО-01-156/26.09.2014 г. на Директора на БД «ЗБР», за ползване на воден обект р. Струма, с цел заустване на отпадъчните води от КС гр. Благоевград.
Съгласно договор, сключен между действащия оператор «ВиК» ЕООД гр. Благоевград и Асоциацията по ВиК – Благоевград, е предоставена за стопанисване, поддържане и експлоатация обект «КС на гр. Благоевград », ВиК оператора носи пълна отговорност за изпълнение на изискванията и условията на издаденото разрешително за заустване.
С вх. № 575/14.02.2019 г. в РИОСВ – Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в цитираното разрешително за предходната 2018 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.
Експлоатационното дружество, чрез ИЛ за питейни и отпадъчни води при «ВиК» ЕООД гр. Благоевград, изпълнява собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води от ПСОВ - Благоевград, съгласно честотата, определена в разрешителното - два пъти месечно.
Протоколите от изпитване, по описа на акредитираната лаборатория се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград, съгласно изискванията.
По време на проверката се констатира спазване на индивидуалните емисионни норми (ИЕО) по показателите, заложени за контрол в разрешителното.
Съгласно Заповед № РД-788/20.12.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, обект «КС на гр. Благоевград» фигурира в Списъка за задължителен контрол на РИОСВ – Благоевград, за проверка два пъти годишно за 2019 г.
За първо полугодие на 2019 г. е извършен контролен мониторинг от РИОСВ – Благоевград на 04.04.2019 г. Резултатите от мониторинга са отразени в Протокол за изпитване № 02-147/15.04.2019 г. по описа на акредитирана лаборатория РЛ - Благоевград.
Не са установени отклонения от ИЕО по показателите за контрол: рН, НРВ, БПК5,ХПК, Робщ и Nобщ.
Резултатите от проведения собствен мониторинг за първо полугодие на 2019 г. също показват спазване на ИЕО, заложени в разрешителното за заустване.

3.2. Фактор „Отпадъци“.

Оператор на обекта е «ВиК» ЕООД гр. Благоевград, който има извършена класификация на генерираните от ПСОВ – Благоевград отпадъци. Същите се съхраняват на определените за това места, обозначени с кода на отпадъка.
За ПСОВ – Благоевград има заверени 5 бр. отчетни книги, които се представят при проверка. Същите се водят редовно.
За отпадъци с кодове 190801 и 190802 има издадени становища от РИОСВ – Благоевград, по чл. 35 от Наредба № 6, за депониране на депа за неопасни отпадъци.
През 2018 г. от дружеството има предаван само отпадък с код 190801. Предаването е въз основа на договори с «Биострой» ЕООД гр. Благоевград и ОП « Регионално депо – Разлог».
Дружеството има издаден регистрационен документ от РИОСВ – Благоевград за дейност по транспортиране на отпадъци, за съхранение на отпадъци на площадка № 1, разположена в м. «Рибарниците», както и за дейности с кодове R3, R12 и R13.
До момента на проверката не е извършвана дейност за рециклиране /R3/. Извършват се опити и се вземат проби за анализ на получения продукт. Представени са договори за приемане на отпадък с код 200304.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти „Води“ и фактор „Отпадъци“ и не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
По време на проверката на място и по документи не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Обектът е в съответствие с екологичното законодателство по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“.