Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Бетон“ ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на обект: „Производствена площадка“, Промишлена зона, м. „Соколовец“, общ. Сандански, стопанисвана от „Бетон“ ЕООД - гр. Сандански

 

Основание за провеждане на проверката е Заповед № 218//04.06.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на изпълнение на нормативната и поднормативна уредба за опазване на околната среда, в частност , по отношение на : „Почви“ и „Опасни химични вещества и смеси“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

1. Варово стопанство.
2. Бетонов център.
3. Ремонтна работилница.
4. Арматурен цех.
5. Цех за дограма.
6. Автопарк.
7. Открит склад.
8. Замърсени или нарушени терени извън производствената площадка.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

За проверката е съставен Констативен протокол № 17-03/18.06.2019 г. със следните констатации и предписания:
Производствената площадка е с площ 23.612 дка, в Промишлена на гр. Сандански, м. „Соколовец“. Изграждана преди 1989 г. за производство на бетонови и варови разтвори, арматура, дограма, ремонтна работилница за механизация по-късно склад за горива /данъчен склад за течни горива/.

3.1. Компонент “Почви”
Проверката е на основание разпоредбите на Закона за почвите -(обн. ДВ бр. 89/2007 г. с изм. доп. )
Застрояването и организирането на площадката, е съобразено с голямата денивелация на терена.
В ниската част на площадката в района на бетоновия център е организирана временна площадка за негодни за употреба бетонови и варови разтвори. Има съмнение за навлизане в съседен имот общинска собственост. В тази връзка е дадено предписание за геодезическо заснемане и последващи действия, в случай на навлизане .

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”.
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Основната дейност на дружеството е производството на бетон, извършвано на промишлената площадка, описана по горе.
С Констативен протокол № 21-28/17.07.2018 г. на РИОСВ-Благоевград, е установено наличието на 6 бр. варови басейна, без налични количества гасена вар.
Към деня на настоящата проверка, варовото стопанство е действащо, но с друг оператор. На база сключен договор за наем, от 01.03.2019 г. оператор е „Стройконсулт контрол“ ЕООД, гр. Сандански. Същото дружество е производител на опасно химично вещество –калциев дихидрооксид (Ca(OH)2) с CAS №1305-62-0, ES №215-137-3), за което е представен издаден от ECHA регистрационен номер и свързаната с регистрацията документация-информационни листове за безопастност ИЛБ, досие и сценарии на експозиция. „Бетон“ ЕООД, гр. Сандански, употребява ОХВС /цимент и добавки за цимент/, за което притежава необходимата документация, по реда на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ бр. 43 от 2011 г.).
Съхранението на ОХВС е съгласно изискванията в представените ИЛБ: циментът се съхранява в бетонови силози, а добавките за бетон в пластмасови контейнери-1 м3.
Налична е документацията по чл. 36 от REACH.
За времето от последната проверка на обекта-17.07.2018 г. до датата на отдаване на варовото стопанство под наем /01.03.2019 г./ няма произведени количества гасена вар, което се доказва от счетоводни документи –липсва закупуване на негасена вар.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

• Компонент „Почви“
Дадено е предписание със срок за изпълнение,за извършване на геодезическо заснемане на площадката с цел изясняване на ситуацията с образуваното временно депо за строителни отпадъци /негодни варови и бетонови разтвори/ и предприемане на мерки за освобождаване на заетата площ в случай на нарушение, за което писмено се информира РИОСВ-Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство.

Освен посоченото предписание, други несъответствия не са констатирани.