Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„БИ ДЖИ ЕН ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „БИ ДЖИ ЕН ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД – гр. Петрич
Обект: „Предприятие за производство, монтаж и търговия на кабели и електронно и електрично оборудване“, гр. Петрич, местност „Кумли“

 

 

На основание Заповед № 202/27.05.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.06.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Предприятие за производство, монтаж и търговия на кабели и електронно и електрично оборудване“, разположен в гр. Петрич, местност „Кумли“, стопанисван от „БИ ДЖИ ЕН ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД, гр. Петрич, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл.изм.и доп.).
Проверката се извърши с участието на експерт от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП, утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е изработка на кабели и сглобяване на платки за телекомуникационни мрежи.
Провериха се следните производствени участъци и съоръжения:
- Участък „Електроника“;
- Участък „Кабели“;
- Складове за съхранение на ОХВС;
- Места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 28-28/04.06.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
При проверката на място участък „Електроника“ не работи, а участък „Кабели“ е с намален капацитет.
От дата 16.05.2019 г. с договор за наем производствените сгради са отдадени за временно и възмездно ползване на фирма „Би Джи Ен Форрер“ ООД, със седалище гр. Петрич, с предмет на дейност съгласно Удостоверение за вписване в ТР: конфекциониране на кабели, комплектоване на печатни платки с компоненти, монтаж на крайни продукти в областта на електрониката и окабеляването.
Към момента на проверката и двете дружества осъществяват дейност на площадката.

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на ОХВС и по-конкретно производител на изделие, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Предоставя се документация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и информация по Приложение ІІ към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
По време на проверката се попълниха чек-листове (приложения) от съвместната заповед № РД-268/11.05.2018 г., неразделна част от протокола.

3.2. Фактор „Отпадъци“
Дружеството има утвърдени работни листове за отпадъците, които се генерират от производствената му дейност.
На обекта се представят отчетни книги за отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.) и екземпляр от годишни отчет за отпадъци за календарната 2018 г. Книгите са водени редовно, а отчета е изготвен и изпратен в срок в ИАОС-гр. София.
За безопасното управление на опасните отпадъци е налична заповед на управителя на дружеството. Същата не е актуална, тъй като посочените лица в нея не са вече служители на „БИ ДЖИ ЕН ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД.
Дружеството въвежда и пуска на пазара опаковки, за които се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г., изм.и доп.). Задълженията се изпълняват чрез колективна система. Представя се удостоверение за членство в организация, което важи за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2022 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Обекта съответства на екологичното законодателство.