Съдържание

Посетители

В момента има 420  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ООД - гр. София

 

 

На основание Заповед № 164/22.04.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.05.2019 г. е извършeна проверка на място на обект, стопанисван от „ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ООД, находящ се в гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверяваният обект е площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци (основно пластмасови).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Към момента на проверката обекта е работещ, но на неговата територия не е открит представител на дружеството. Извършен е визуален оглед на обекта и е съставен Констативен протокол № 18-14/14.05.2019 год. Установено е неправилно съхранение на наличните на обекта отпадъци.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

От страна на дружеството, ще бъде изискано представянето в РИОСВ-Благоевград на всички писмени документи, имащи отношение към извършваната дейност с отпадъци. На базата на резултатите от предстоящата документална проверка и установеното при извършената на площадката проверка на 14.05.2019 г., ще бъдат предприети последващи действия към „ПЛАСТ КОЛЕКТ“ ООД, гр. София.