Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Росела“ АД – гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Росела“ АД – гр. Симитли

Обект: „Комплекс за отглеждане на оранжерийни зеленчуци“, гр. Симитли, ул. „Оранжериите“ № 1

 

На основание Заповед № 162/22.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.05.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Комплекс за отглеждане на оранжерийни зеленчуци“, разположен в гр. Симитли, ул. „Оранжериите“ № 1, стопанисван от „Росела“ АД, гр. Симитли, ул. „Оранжериите“ № 1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на краставици.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Хидропонна зала;
-Помещение за съхранение на опасни химични вещества.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 25-28/16.05.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.

Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на В своята дейност употребява и съхранява ОХВС, класифицирани в различни категории на опасност, съгласно Европейски Регламент (ЕО) 1272/2008(CLP).
Предоставят се информационни листове за безопасност, но с неактуални версии.
Дружеството експлоатира съд за съхранение на въглероден диоксид с капацитет 20 тона, чиято поддръжка и профилактика се осъществява от фирмата доставчик на газа.
В дейността си употребява ПРЗ, но няма съхранение на площадката. Предоставя се договор с лицензирана фирма за извършване на дезинфекционни, дезинсекцонни и дератизационни обработки.
Изготвено е досие по чл. 36 от REACH, което трябва да се допълни с информацията (табл. 2-4) по Приложение ІІ от Заповед № РД-268/11.05.2018 г.
Химикалите се доставят от дистрибутори в границите на РБългария.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството съхранява ОХВС в помещение, с ограничен достъп, вентилирано и осветено. По време на проверката не се наблюдават разливи и разсипвания на ОХВС. Химикалите са разположени върху дървени палета.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, Версия 3/31.05.2016 г., която се нуждае от актуализация.
Предоставя се документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп.).
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.