Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Пиринпласт“ АД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Пиринпласт“ АД – гр. Гоце Делчев, Обект: „Предприятие за производство на полимерни изделия“, гр. Гоце Делчев, Промишлена зона

 

На основание Заповед № 161/19.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.05.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Предприятие за производство на полимерни изделия“, гр. Гоце Делчев, Промишлена зона, стопанисвани от „Пиринпласт“ АД, гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).
Проверката се извърши с участието на експерт от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП, утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на предприятието е производство на пластмасови изделия чрез екструзия и шприцоване (леене под налягане).
Провериха се производствените цехове и местата за съхранение на суровините.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 12-08/07.05.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH.
Налични са информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, получени от доставчиците, но не всички са съгласно чл. 31 на Регламента REACH (нямат превод на български език).
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Полимерите и мастърбачовете се съхраняват съгласно изискванията на ИЛБ. Съхранението на ОХВС се осъществява в обособено помещение, осветено, вентилирано, няма връзка с канализацията и е с ограничен достъп, има указателна табела, налични са адсорбенти и пожарогасител.. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи към момента на проверката.
Представя се документацията по чл. 9 и чл. 4 от Наредбата.
Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
Предоставена е документация от производители за спазване на изискванията на Регламента.
По време на съвместната проверка се попълниха чек-листове (Приложение 4.1 и Приложение 4.3), съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП. Неотменна част от констативния протокол е протокол от извършена проверка на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Благоевград.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

1. Източници на емисии от производствена дейност – емисии от летливи органични разтворители (ЛОС) от участък „флексопечат“ и участък „ситопечат“.
Участъкът за ситопечат към момента на проверката не работи. Дейностите флексопечат и ситопечат попадат в обхвата на Прилoжение №1 (т. 8 – Печатане) от Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм.и доп.).
В РИОСВ – Благоевград е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2018 г., които са под праговите стойности за консумация на органични разтворители (ПСКР).
2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Наредба (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой ( ДВ., бр. 2/2011г.).
На обекта се ползват стационарни охлаждащи системи към екструдери, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (R407 С) и ВНОС (R22).
При проверката се предоставят досиета на системите, в които са отразени необходимия брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност издаден от ББКМ.
Оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл.12 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и чл. 40 от Наредба №1/2017 г.
Представен e в РИОСВ-Благоевград годишен отчет в законоустановения срок.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.