Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ПРОДАКТИКА“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПРОДАКТИКА“ ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 147/10.04.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.04.2019 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ПРОДАКТИКА“ ООД и находящ се в гр. Благоевград, общ. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е работилница за щамповане на дрехи (тенис фланелки). На обекта са разположени кръгова машина карусел за позоциониране на текстилните заготовки и електрическа тунелна машина. Освен работното помещение, обекта включва ще склад и административен офис.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 16-14/24.04.2019 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има утвърдени работни листове за отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта са предвидени места, за разделно съхраняване на класифицираните отпадъците. Същите са обозначени с шестцифрените кодове на съхраняваните отпадъци.
За управлението на опасните отпадъци, от страна на управителят не е издадена заповед за определяне на отговорно лице за безопасното им управление.
Дружеството има заверена отчетна книга за отпадъците, която е представена по време на проверката. Видно от нея и други удостоверителни документи, отпадъците са предавани на лице, притежаващо документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Книгата е водена саглъсно нармативните изисквания.
Дружеството не е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. Материалите, които влага в производствения процес се доставят от българския пазар.
За битовите отпадъци, обектът се обслужва по реда установен за територията на община Благоевград. При проверката не е установено замърсяване и изгаряне на отпадъци на и около обекта.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които не попадат в приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.).

3.3. Направление „Опасни химични вещества“
В производствената си дейност, дружеството употребява текстилни спомагателни средства. Съгласно представените информационни листове за безопаснот от фирмата производител, употребяваните материали и пигменти не са класифицирани като „опасни“ съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008/CLP.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Поставеното предписание е за изготвяне на заповед от страна на управителя на дружеството, за определяне на отговорно лице за безопасното управление на опасните отпадъци, образувани на обекта.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставеното предписание ще бъде извършена последваща проверка по документи.