Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Аристократ- 2” ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Аристократ- 2” ЕООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №91/06.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.03.2019 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на пелети”, находящ се гр. Разлог, Промишлена зона (бивш КЦХ).

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При извършената проверка на място е установено, че се извършва производствена дейност и обектът не е въведен в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съставен е Констативен протокол №10-06/19.03.2019 год.

Уведомен е кметът на община Разлог за предприемане на действия по компетентност по реда на ЗУТ.