Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Агромах продакшън“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на обект: „Производствена база на „Грома холд“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград“, стопанисван от „Агромах продакшън“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград

 

Основание за провеждане на проверката е Заповед № 97/08.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на изпълнение на нормативната и поднормативна уредба за опазване на околната среда, в частност , по отношение на : „Почви“, „Води“, „Атмосферен въздух“ и „Опасни химични вещества и смеси“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

1.Трошачно-сепарираща инсталация (ТСИ ) и Трошачно-миеща сепарираща инсталация(ТМСИ ).
2. Асфалтов завод.
3. Завод за вибропресовани бетонови изделия.
4. Бетонови центрове 1 и 2.
5. Автосервизна работилница.
6. Полигон за изработване на стоманобетонови изделия.
7. Автопарк.
8. Депа за инертни материали към Бетонов завод, Бетонови центрове 1 и 2 и Асфалтов завод.
9. Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
10. Локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и пунктове за мониторинг.
11. Замърсени и/или нарушени терени извън производствената база.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

За проверката е съставен Констативен протокол № 05-03/20.03.2019 г. със следните констатации и предписания:

3.1. Компонент “Почви”
Проверката е на основание разпоредбите на Закона за почвите (обн. ДВ бр. 89/2007 г. с изм. доп. )
Представени са Договор за наем на машини и съоръжения от 2015 г., документи за собственост на земеделски земи в близост до производствената база, договори за наем на земеделска земя, както и документация от Министерство на енергетиката за приключване на добивните работи в находища за подземни богатства-„Полето“ и „Полето север“.
Удължен е срока (до края на 2019 г. ) за изпълнение на предписание свързано с ползването и възстановяването на земи за депониране на строителни материали-пясъци и чакъли по левия бряг на р. Струма, над моста за с. Бучино.
Образувано е депо за инертни материали в частен имот на база договор за наем, край пътя за с. Бучеино.
Констатирано е депониране на утайки от утаители към ТМСИ в земеделски земи на площ от около 5 дка по левия бряг на р. Струма.
В близост до производствената база се ползват земи ( собственост на дружеството ) за паркиране на строителна и транспортна техника.

3.2. Компонент “Води”
За заустване на отпадъчните води от производствената база от трите основни подобекта: „ТМСИ и Асфалтова база“, Завод за бетон и бетонови изделия“ и „Бетонови центрове 1 и 2“
„Грома холд“ ЕООД е титуляр на Разрешителни за заустване №№ 43120067, 43120064 и 43120066/26.09.2016 г.
Дружеството провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят в РИОСВ Благоевград. Установено е неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател Неразтворени вещества за обект ТМСИ и по показатели Неразтворени вещества и Активна реакция рН за «Бетонови центрове 1 и 2», за което на дружеството са наложени текущи месечни санкции, актуални и действащи към момента на проверката.
По време на извършване на текущия контрол са съставени Протоколи за проверки №№ 18,19,20-11/20.03.2019 г. От Регионална Лаборатория – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателните съоръжения на ТМСИ и „Бетонови центрове 1 и 2“ за последващо изпитване по показателите заложени в разрешителните за заустване.

3.3. Компонент “Атмосферен въздух”.
Източник на емисии на вредни вещества от производствената дейност на обекта е –Асфалтосмесителна инсталация AMANN Uniglobe 200, ползвано гориво-природен газ, съоръжена с пречиствателно съоръжение ПС „ръкавен филтър“.
В деня на проверката инсталацията не работи.
На 15.03.2019 са извършени собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.
Предстои получаване на протокол с резултати от изпитването и представяне на същите в РИОСВ-Благоевград с доклад, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. ( ДВ бр. 31 с изм. и доп.).
По време на проверката, работи Бетонов възел 2.
Не е констатирано отделяне/изпускане на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от производствената площадка.

3.4 Фактор „Шум“.
Източници на шум в околната среда са: асфалтосмесителната инсталация, бетоновите възли, ТСИ, ТМСИ и Заводът за бетонови изделия.
По време на проверката е представен протокол за проведени собствени измервания на нивата на шум, без да са получени крайните резултати от измерванията. Същите следва да се представят в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда на чл. 30 от Наредба № 54 (ДВ бр. 3/2011 г.)
3.5. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”.
Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.5.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. В производствената си дейност, употребява следните ОХВС: асфалтови смеси, трансмисионни масла, моторни масла, цимент, дизелово гориво, антифриз, добавки за бетон и бои за бетон.
Изготвено е досие по чл. 36 от REACH, но е нужно добавяне на информация по Приложение 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ (табл. 2-4 )
Представени са информационни листове за безопасност за употребяваните и съхранявани ОХВС, които отговарят на чл. 31 от REACH.
ОХВС не се внасят, а за доставката им се ползват дистрибутори/доставчици от България.

3.5.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството съхранява ОХВС в три складови помещения. За всяко от тях е изготвена Оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно заложен формат в Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на МОСВ. В склад „Масла“ е нужна актуализация на оценката, поради констатирано наличие на масла от марки ИГОЛ, Петрогалфа, Авия и Лотос.
Складът за масла е оборудван със събирателни вани, налични са осветление, вентилация и абсорбиращи материали.
Съхранението на цимент се осъществява в силози, отговарящи на изискванията.
Дизеловото гориво се съхранява в надземен резервоар /20 тона/.
Съхранението на добавките за бетон е в складово помещение непосредствено до Завода за бетонови изделия. Същите се съхраняват в оригинални опаковки, съгласно изискванията на информационните им листове за безопасност.
Не са забелязани разливи на територията на складовете.
Изготвена е документацията по чл. 4, т. 8-11 от Наредбата. .

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент „Почви“
Дадени са предписания за незабавно прекратяване на депонирането на утайки от утаителите към ТМСИ върху земеделски земи. Отнемане на досега депонираните утайки и възстановяване на земите в предишния им вид в срок от 1 м., с отговорник управителя на „Агромах продакшън“ ЕООД, с. Бело поле.

Направление ОХВ
Предписанията се отнасят до извършване на актуализация на Оценката на безопасност на съхранение на ОХВ за склад „Масла“ в изпълнение разпоредбите на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС ( ДВ бр. 43/2011 г.). Информиране на РИОСВ-Благоевград за извършени действия по допълване на досието по чл. 36 от REACH. Изготвяне и изпращане в РИОСВ-Благоевград на електронен носител попълнени таблици 2-4 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ в срок до 30.04.2019 г. с отговорник- „Агромах продакшън“ ЕООД, с. Бело поле.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Резултатите от извършената проверка показват, че с изключение на действащите текущи санкции за наднормено замърсяване на водите, други съществени нарушения по проверените компоненти на околната среда и фактори които й влияят, не са констатирани.
Ще се упражни необходимия контрол за изпълнение на дадените предписания.