Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„РИЛА МЕС” ЕООД – гр. Рила

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „РИЛА МЕС” ЕООД – гр. Рила

 

На основание Заповед №28/28.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.02.2019 г. беше извършена проверка на място на Месопреработвателно предприятие на „РИЛА МЕС” ЕООД, находящо се в гр. Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При проверката се установи, че предприятието е в процес на монтиране на машините и съоръженията, необходими за производствената му дейност. За обекта е проведена в РИОСВ-Благоевград процедурата по реда на глава шеста от ЗООС. За предприятието има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж „Реконструкция, модернизация и пристрояване на предприятие за производство на месни продукти от червени меса“, издадено от Главния архитект на община Рила.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обекта, беше съставен Констативен протокол № 03-24/12.02.2019 г.