Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Елидиес Пласт“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Елидиес Пласт“ ООД – гр. Благоевград, Обект: „Цех за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба“, разположен в ПИ № 000412 по КВС на с. Зелен дол, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 27/28.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.02.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба“, разположен в ПИ № 000412 по КВС на с. Зелен дол, общ. Благоевград, стопанисвани от „Елдиес Пласт“ ООД, гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ № 48А.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).
Проверката се извърши с участието на експерт от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП, утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на предприятието е производство на пластмасови изделия от полипропилен за еднократна употреба в хранително-вкусовата промишленост.
Провериха се производствените халета и местата за съхранение на суровините.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 06-28/06.02.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH.
Налични са информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, получени от доставчиците.
По време на съвместната проверка се попълниха чек-листове (Приложение 4.1 и Приложение 4.3), съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП. Неотменна част от констативния протокол е протокол от извършена проверка на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Благоевград.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Полимерите и мастърбачовете се съхраняват съгласно изискванията на ИЛБ.
Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
Предоставена е документация от производители за спазване на изискванията на Регламента.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. бр. 58/2017 г.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси.
Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Обектът съответства с екологичното законодателство.