Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ“ ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 7/15.01.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 22.01.2019 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, стопанисван от „МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ“ ООД, находящ се в гр. Благоевград, общ. Благоевград.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е цех за ремонт на употребявани стартери и алтернатори и сглобяване на нови. По време на проверката са огледани:
- участък за първична обработка;
- участък тестване и ремонт;
- участък почистване и струговане;
- участък бояджиен;
- участък за сглобяване;
- местата за съхраняване на образуваните от дейността отпадъци;
- местата за съхраняване на ползваните в производствения процес ОХВС.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 1-14/22.01.2019 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
От дейността на дружеството се образуват отпадъци. В РИОСВ-Благоевград е започната процедура за тяхната класификация. На обекта се извършва само предварително съхраняване на образуваните отпадъци, като за целта се ползват определени съдове и места.
От стартирането на дейността, отпадъци не са предавани за последващо третиране.
Към момента на проверката, на обекта се извършва ремонт на употребявани алтернатори, които дружеството въвежда на територията на страната, от страни членки на ЕС. Тъй като същите са опаковани, „МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ“ ООД се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Задължението се изпълнява чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. По време на проверката са представени удостоверения за членство към организацията за 2018 г. и 2019 г.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Дружеството се проверява за първи път.
В своята дейност дружеството употребява опасни химични вещества (ОХВС).
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството не е определило статута си съгласно чл. 3 от Регламента. Дружеството не извършва директен внос/износ на ОХВС, поради което няма задължения за регистрация на веществата/смесите. Няма създадено досие по чл. 36 от Регламента.
Предоставят се ИЛБ на почистващо вещество, използвано за миене на частите. Препаратът не е класифициран като опасен. ИЛБ за останалите вещества/смеси, които дружеството употребява не се предоставят. Доставчиците са предоставили единствено технически спецификации.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява при работните помещения, в които се употребяват. Не е изграден склад за съхранение на ОХВС.
Към момента на проверката ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки и не се наблюдават разливи и разсипвания.
Не са изготвени документите по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ“ ООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.