Съдържание

Посетители

В момента има 493  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 413/24.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.07.2016 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Химтех - 2003“ ООД , находяща се в гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- Производствено помещение, в което се извършват дейностите по “производство на антифриз”, “производство на течност за чистачки” и ”производство на каучукови изделия“;
- Помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Помещение за съхраняване на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 66-25/05.12.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е производство и търговия на антифриз, зимна течност за чистачки и каучукови плочи. Обектът работи сезонно, при наличие на поръчки.

3.1. Фактор „Управление на отпадъците“

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за 4 отпадъка. Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване на обособени за целта места. Складовите помещения са означени със съответния код на отпадъка. Установено е, че местата за съхраняване на отпадъци от пластмасови опаковки и отпадъците от опаковки, замърсени с опасни вещества са в непосредствена близост и са трудно разграничими.
На обекта се води отчетност на отпадъците като се представя 1 бр. отчетна книга, по Приложение №1, заверена от РИОСВ-Благоевград. В тях са правени хронологични записи за вида и количеството на образуваните и предавани отпадъци. Съгласно §10 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.), същите се водят до приключването им. Представят се договори за предаване на отпадъци.
Дружеството дължи продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки и в тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Предприятието се определя като потребител по веригата на вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Дружеството произвежда каучукови удароустойчиви плочи и технически каучукови изделия. За използваните опасни химични вещества и смеси са представени ИЛБ .
В производството на антифриз и зимна течност за чистачки, дружеството е изготвило информационни листове за безопасност (ИЛБ) за произвежданите продукти (зимна течност за чистачки и два вида антифриз), съгласно чл. 31 на REACH. Дружеството е класифициралo химичните смеси, съгласно чл. 4 на Регламент (ЕО) № 1227/2008 относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси, в съответствие с Дял ІІ на Регламента.
Според изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), химичните вещества и смеси се съхраняват в обособено складово помещение, непосредствено до технологичната зала. Същото има изградена вентилация, пожароустойчив под, поставени са адсорбенти и пожарогасителни средства.
При проверката е представена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, но същата не е актуализирана спрямо настъпилите промени.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството са поставени предписания по Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.