Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №415/27.11.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.12.2017 г. се извърши проверка на място на обект: „Фабрика за производство на столове“, експлоатирана от “Мебелфаб” АД, находяща се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- машинна зала, в която се извършва разкрояване, пробиване, шлайфане и монтаж на готова продукция;
- котелни инсталации;
- сушилни камери за дървен материал.;
- лакозаливна инсталация „Чефла”;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на столове от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №62-06/18.12.2017 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
Дружеството експлоатира 2 броя котли – за производствени нужди (захранване с топъл въздух на сушилни за дървен материал) и за отопление. Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (към момента изгарят дървесни пелети). Всеки котел е със самостоятелно изпускащо устройство. Единият от котлите е с топлинна мощност над 500 kW и подлежи на контрол чрез измервания. Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2016 г. и са валидни за 2016 г. и 2017 г.
3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси
За нанасяне на покрития върху дървени повърхности се ползва лакозаливна инсталация „Чефла” състояща се от камера и сушилен тунел. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС, са извършени през 2016 г., с което са спазени изискванията за периодичност за извършване на СПИ, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп. ).
В законоустановеният срок е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2016 г.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества
Съгласно изготвената програма с мерки, относно подмяна на крайните точки на аспирационната система са изградени два бункера с циклони, но все още не са свързани с аспирационната система. При проверката не са констатирани замърсявания с трици на площадката на дружеството.
3.1.4. Отпадналите трици при първичната и вторичната обработка на дървесината се ползват за производство на пелети (без процес на сушене).

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Обособени са места за разделно съхраняване на отпадъците, които са обозначени с надписи. Дружеството притежава регистрационен документ издаден от РИОСВ- Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъците. Оползотворяват се отпадъци от трици и талаш, образувани от дейността чрез производство на пелети и изгаряне в котлите. Водят се редовно отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същите са заверени от РИОСВ- Благоевград. Класифицираните до момента на проверката отпадъци се предават на фирми, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмени договори.
Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС- София в законоустановения срок.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.