Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

ЕТ „Велес – Костадин Велев“ - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Велес – Костадин Велев“ - гр. Разлог

 

На основание Заповед № 414/27.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.12.2017 г. се извърши проверка на място на Млекопреработвателно предприятие, находящо се в гр. Разлог, ул. „Голак“ №14.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните инсталации и помещения:
- котелно отделение;
- хладилни инсталации;
- складове за съхранение на химикали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на млечни продукти (сирене, кашкавал, кисело мляко и масло). Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 53-20/07.12.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси
За отопление и осигуряване на технологичните си нужди дружеството експлоатира котел тип „КПТ1000/8“, с топлинна мощност 708 кW, изгарящ дървесни отпадъци. При проверката са представени резултати от проведени през 2015 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела. Същите са били валидни за 2015 г. и 2016 г. и показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), по контролираните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Предприети са действия за провеждане на СПИ до края на 2017 г.

3.1.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.) и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.)
На обекта се експлоатират 7 бр. камери със съдържание на охлаждащи агенти и подлежащи на проверки за течове с честота най-малко веднъж годишно. Три от камерите са заредени с ФПГ R 404А (2 бр. с по 4 кг и 1 бр. с 3,8 кг). Останалите четири камери са със съдържание на R 22 в количества от 3,8 кг до 9 кг.
При проверка на представени 7 бр. „Досиета на системите“, е установено, че се спазват изискванията за периодичност на проверките за течове. През 2016 г. и 2017 г. до момента няма установени течове на R 22. Поддръжката, сервизното обслужване и проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
За заредените с R 404А 3 бр. хладилни камери са въведени и "Досиета на системите", изготвени във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет, с информация за хладилните инсталации за 2016 г., изготвен по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяваните опасни химични вещества и смеси са категоризирани в различни категории на опасност. Дружеството се снабдява с необходимите ОХВС от доставчици от България и не извършва директен внос/износ на ОХВС, поради което няма задължения за регистрация и нотификация на вещества в ECHA.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от същия регламент.
При проверката е представена документация, включваща информационни листове за безопасност (ИБЛ) от доставчиците, списъци на употребяваните ОХВС и съответните доставчици.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Извършена е проверка на склад „Соли“, склад „ОХВС“ и котелно помещение.
Складовете са с осигурена инфраструктура, ограничен достъп, осветени и вентилирани. Съхраняват се съвместими категории на опасност вещества и смеси. Налични са вани за евентуални разливи от течни субстанции и няма изход към канализационната система.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, но липсва инструкция за обезвреждане на отпадъци от ОХВС.
Организацията за реда и начина на съхранение на ОХВС, както и прилагането на превантивни и коригиращи действия от страна на оператора, отговарят на изискванията на Наредбата.
Представени са записи от проведени обучения на персонала за работа и безопасно съхранение на ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.