Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„МЕНИ“ ЕООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „МЕНИ“ ЕООД - гр. Банско

 

На основание Заповед № 399/13.11.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.11.2017 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за мебели и дограма“, находящ се в гр. Банско, имот № 039102, м. „Черешата“, експлоатиран от „МЕНИ“ ЕООД, гр. Банско.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството е първоначална и се извършва, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Извършена е проверка на документи във връзка с доказване собствеността и начина на ползване на обекта, както и оглед на помещения, в които дружеството извършва производствени дейности, а именно:
- участък „Разкрой“;
- участък „Монтаж“;
- участък „Готова продукция“;
- участък „Нанасяне на покрития“;
- котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 50-20/21.11.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на „МЕНИ“ ЕООД е производство на мебели, врати и дограма от MDF, ПДЧ плоскости и масивна дървесина.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените помещения дружеството експлоатира котел с мощност под 500 kW, изгарящ дървесни изрезки. Котелът не подлежи на контрол чрез измервания.
3.1.2. Емисии от производствени дейности
Дървообработващите машини, разположени в участък „Разкрой“ и участък „Монтаж“ са снабдени с локални пречиствателни съоръжения - ръкавни филтри за улавяне на отделящите се дървесен прах, талаш и трици. В участък „Готова продукция“ е разположена 1 брой четиристранно обрязваща машина, от която отделящите се дървесен прах и трици постъпват изграден бункер, посредством един брой циклон. Площадката под бункера е чиста.
В участъка за нанасяне на покрития върху дървени повърхности са обособени две помещения (1 бр. за нанасяне на масла на растителна основа и 1 бр. за покрития на основата на органични разтворители). Покрития на основата на органични разтворители се нанасят чрез впръскване с пистолет, като емисиите от помещението се отвеждат в атмосферния въздух, посредством вентилатор. На обекта не се извършва съхранение на ОХВС. Използват се малки количества разредител, втвърдител и полиуретанов лак, които се закупуват за изпълнение на конкретната поръчка.
Дейността по нанасяне на покрития върху дървени повърхности, попада в Приложение №1 (т. 2.4) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). До момента не е извършена регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.

3.2. Фактор „Отпадъци”
От производствената дейност на обекта се генерират отпадъци, за които до момента на проверката не е извършена класификация по реда на Наредба № 2/2014 г. (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32/2017 г.). Не се води отчетност за отпадъците.
Готовата продукция се реализира на територията на Република България, като се опакова с пенополиетиленово фолио и стречфолио. В тази връзка, дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.