Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„БУЛСТАР” ЕООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „БУЛСТАР” ЕООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 

На основание Заповед 378/23.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.11.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на производствен обект разположен в с. Ръждак и експлоатиран от „БУЛСТАР” ЕООД.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Обектът е цех за нанасяне на ситопечат върху текстил. Проверени са:
- помещение за ситопечат;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични смеси;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обектите върху факторите и компонентите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 53-14/09.11.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“
Дружеството има заверени работни листове за отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта е създадена система за разделно съхраняване на отпадъците. Местата са обозначени с надписи, съдържащи кодовете на съхраняваните отпадъци по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Със заповед на управителя на дружеството е определено отговорно лице за организиране безопасното управление на опасните отпадъците.
На обекта се води отчетността изисквана по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Отпадъците са предавани за последващо третиране въз основа на писмени договори. Предаването се удостоверява с документи.
Като лице задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, дружеството изпълнява задълженията си чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представени са удостоверение за членство в организацията, както и изготвени месечни справки-декларации.
В контейнерите за битови отпадъците, не е установено съхраняване на производствени или опасни отпадъци.

3.2. Компонент „Води”
Обекта се водоснабдява от водопреносната мрежа на населеното място, като дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД, гр. Петрич. Вода се ползва за питейно–битови нужди и в производството. От дейността на обекта се формират битови и промишлени отпадъчни води. Смесеният поток отпадъчни води преминава през утаителни шахти и се зауства в дере, преминаващо в непосредствена близост до обекта. Дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, издадено по реда на Закона за водите. Относно нерегламентираното заустване е уведомен компетентния орган БД „ЗБР“.

3.3. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм.и доп.) и подзаконовите нормативни актове.
І. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г.(REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и съединения /ОХВС/. Не извършва внос или износ на ОХВС.
Създадено е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от Регламента. Налична е документация за употребяваните и съхранявани химикали, доставчиците им и информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на съответните вещества и смеси.
Съгласно информацията от ИЛБ не се употребяват вещества от Приложение ХІV и ХVІІ от REACH.
ІІ. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Складът за съхранение на ОХВС отговаря на изискванията на Наредбата. Налична е и изискваната документация. Представя се инвентаризационен списък на употребяваните вещества и смеси за 2016 г.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която включва наличните на склад и употребявани химикали, но същата се нуждае от корекция поради неправилно разчитане на категориите на опасност на определени смеси от техните ИЛБ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатирани несъответствия на обекта са направени предписания и са поставени срокове за изпълнението им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „БУЛСТАР“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.