Съдържание

Посетители

В момента има 349  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„АББ България” ЕООД- клон Петрич

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „АББ България” ЕООД- клон Петрич

 

На основание Заповед №387/31.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.01.2015 г. се извърши проверка на място на обект „Предприятие за производство на компоненти и части ниско напрежение“, находящо се в гр. Петрич, ул. „Варна“ №1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- участък за производство на термични релета - DESTO;
- участък за производство на автоматични предпазители - СМС ;
- място за нанасяне на тампонен печат;
- климатични инсталации;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на компоненти за нисковолтова апаратура за Германия и Швейцария. Режим на работа - двусменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №52-06/14.11.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от производствена дейност- изпускащо устройство към тампонпринт машина към участък СМС. Не са спазени изискванията за периодичност за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.). В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители през 2016 г., съгл. изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.
3.1.3. На обекта се експлоатира оборудване със съдържание на флуорирани парникови газове (ФПГ). Водят се досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.). В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.. Дружеството има задължение да етикетира инсталациите в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015. Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
Представените при проверката ИЛБ не са с актуална редакция.
Не е създадено досие по чл. 36 от REACH, включващо информация за доставчици, употребявани вещества и смеси и съдържание на опасни вещества Приложение ХІV и ХVІІ на REACH или липсата им в употребяваните суровини.
3.2.2. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители
При проверката не се представя документация, удостоверяваща липсата на вещества, попадащи в обхвата на Регламента. Произвежданите изделия имат СЕ маркировка.
3.2.3. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособен склад, без достъп до битови и производствени помещения, с осигурена вентилация и осветление и достъпна транспортна инфраструктура. Достъпът до склада е ограничен. Изготвената оценка от 2014 г. не е технически неиздържана и е необходимо да бъде актуализирана. Не се предоставя документацията по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата. В РИОСВ- Благоевград е представен инвентаризационен списък на употребяваните опасни химични вещества и смеси за 2016 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
На дружеството са поставени седем броя предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставените предписания.