Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с. Юруково, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3, ЕИК 811047831

 

На основание Заповед №374/17.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.10.2017 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, с. Юруково, и се състави Констативен протокол №11-07/31.10.2017 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-43-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Юруково с капацитет 1678 еквивалентни жители в имот №029014 с площ 0.354 дка и имот №029015 с площ 3.382 дка, местност „Долна водница”, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград” в Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-43-ПР/2012 г.

Проверени са 2 бр. условия от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС:
1. Да се извършва анализ на утайките минимум веднъж годишно.
2. Въз основа на резултатите от анализа същите да се оползотворяват по подходящ начин (в земеделието, за рекултивация на нарушени терени, чрез изгаряне, за компостиране и/или по друг подходящ начин) и само в краен случай да се обезвреждат чрез депониране.

2.2. Компонент „Води”
Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №11-07/31.10.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-43-ПР/2012 г.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2 Компонент „Води”
За обект „Канализационна система с. Юруково – ПСОВ с. Юруково“ от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е издадено разрешително за заустване на отпадъчни води №43110130/23.07.2014 г. Обектът е въведен в експлоатация от 2015 г., същият е предаден от община Якоруда на Асоциация по ВиК – гр. Благоевград, на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Благоевград за стопанисване и експлоатация. С писмо с вх. №1030/22.03.2017 г. на РИОСВ - Благоевград е предоставена информация за публичните активи – „В и К“ системи и съоръжения от Асоциацията в т.ч. ПСОВ, с. Юруково.
Към момента на проверката „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, изпълнява изискванията на издаденото разрешително за заустване, като изпраща редовно резултатите от извършения собствен мониторинг, съгласно схемата в разрешителното и плана за собствен мониторинг и работи по нормализиране на технологичния процес на ПСОВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и изискванията на екологичното законодателство.