Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Банско, стопанисвана от община Банско със седалище и административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, Булстат 000024663

 

На основание Заповед №354/02.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.10.2017 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, гр. Банско, и се състави Констативен протокол №10-07/12.10.2017 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-21-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Банско с капацитет 29 980 е.ж. и рехабилитация на канализационната система на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград” и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-21-ПР/2012 г.
Проверени са 4 бр. условия от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС:
1. Агрегатите да се инсталират в сгради, които в резултат на конструкцията и изпълнението си са достатъчно шумоизолиращи, като за самите агрегати, където е необходимо, също да се предвидят шумозаглушители и/или шумозаглушителни предпазни кожуси.
2. В сградите с потенциални източници на миризми – сграда решетки и сграда обезводняване на утайки, да се предвидят работна и аварийна вентилация и биофилтри за третиране на въздуха, които са отразени в проекта за ПСОВ.
3. Да се извършва анализ на утайките минимум веднъж годишно.
4. Въз основа на резултатите от анализа същите да се оползотворяват по подходящ начин (в земеделието, за рекултивация на нарушени терени, чрез изгаряне, за компостиране и/или по друг подходящ начин) и само в краен случай да се обезвреждат чрез депониране.
2.2. Компонент „Води”
Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №10-07/12.10.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:
3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-21-ПР/2012 г.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.
3.2 Компонент „Води”
Във връзка с проектирането на обект „ПСОВ, гр. Банско“ от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е издадено разрешително за заустване на отпадъчни води №43110126/19.05.2014 г. на община Банско и решение №ПО-01-91/19.05.2014 г. за заустване на отпадъчни води за експлоатация на обект: Канализационна система, гр. Банско. Проведени се 72 часови проби за периода 03.05 – 06.05.2017 г., съгласно акт №15/28.04.2017 г. за установяване на годността за приемане на строеж. По време на изпитване на съоръженията на ПСОВ не са констатирани нередности. От община Банско е внесено заявление за актуализиране на разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води от ПСОВ за новопостроената ПСОВ. От лабораторията към ПСОВ се извършва ежедневен собствен мониторинг на вход и изход ПСОВ. Резултатите се отразяват в лабораторен дневник. Очаква се ПСОВ да се въведе в експлоатация до края на 2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и изискванията на екологичното законодателство.