Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ГЕОРЕСУРС” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Производствена площадка за строителни материали” землище на с. Крупник, община Симитли, стопанисвана от „ГЕОРЕСУРС” ЕООД - гр. Симитли

 

В изпълнение на Заповед № 341/21.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.10.2017 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда-„Земи и почви“ и „Води“, както и направления –„Опасни химични вещества“ и „Комплексно предотвратяване на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • ТМСИ;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • възли за бетонови и варови разтвори;
  • -съоръжения /вани/ за гасена вар.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

На производствената площадка се извършва претрошаване на чакъли, промиване и сепариране до получаване на материали с различен размер-пясъци и чакъли за директна продажба и производство на варови и бетонови разтвори. За направата на варови разтвори се ползва гасена вар, собствено производство.

3.1 Компонент “Земи и почви”
Проверката е извършена за установяване съответствието на обекта с изискванията на Закона за почвите / обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./
Констатациите са свързани с това, че производството е организирано изцяло в рамките на съществуваща промишлена площадка, без да се засягат земи извън нея.

3.2 Компонент “Води”
За заустване на производствени отпадъчни води от обект „ ТМСИ“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120053/17.09.2011 г. чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-105/26.07.2017 г. на директора на БД ЗБР-Благоевград..
В РИОСВ-Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2016 г., изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т. 12 от Закона за водите.
Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като резултатите се представят в РИОСВ-Благоевград своевременно.съгласно.
Протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград.
Няма отклонения от индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по заложените показатели в цитираното разрешително за заустване. .
При извършване на проверката, инсталацията не работи, респективно не се заустват отпадъчни води в р. Струма.

3.3 Направление „Опасни химични вещества“

Дружеството е производител на химичното вещество калциев дихидрооксид, за което е извършена предварителна регистрация към Европейската агенция по химикали.
Изготвена е необходимата документация по чл. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, с изключение на инструкцията за обезвреждане на отпадъци/чл.4 т.11 от наредбата/.
Изготвените информационен лист за безопасност и оценка за безопасност на съхранението се нуждаят от актуализация.
Изходната суровина /негасена вар/ се доставя от производител от България.
За констатираните несъответствия по направление ОХВ с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси / ДВ бр. 58/2017 г./ са дадени предписания и срокове за изпълнението им.

3.4 Направление КПКЗ, ЕО и ДА

Дружеството извършва дейности които попадат в обхвата на Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / ДВ бр. 43 от 2008 г. с изм. и доп./
Изготвена е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/ ДВ бр. 96 от 2008 г./

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ „Води“ и направление-КПКЗ, ЕО и ДА.
За изпълнение на дадените предписания по направление ОХВ, ще се упражни необходимия контрол.