Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ОНИКС-2014” ЕООД - гр. СМОЛЯН

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Баластриера „Черничево” землище на с. Крупник, община Симитли, стопанисвана от „ОНИКС-2014” ЕООД - гр. СМОЛЯН

 

В изпълнение на Заповед № 342/21.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.10.2017 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда-„Земи и почви“ и „Води“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • ТМСИ;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Обектът е с предмет на дейност-добив и първична преработка на подземни богатства -пясъци и чакъли.
За осъществяване на дейността са издадени необходимите разрешителни документи по реда на Закона за опазване на околната среда /обн.ДВ бр. 91 от 2002 г. с изм. и доп./ и Закона за подземните богатства / обн. ДВ бр. 23 от 1999 г. с изм. и доп./.
Към деня на проверката, на обекта не се извършва производствена дейност.

3.1 Компонент “Земи и почви”
Проверката е извършена за установяване съответствието на обекта с изискванията на Закона за почвите / обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./
От проверка по документи и на място е установено, че дейностите по добив и преработка на строителни материали-пясъци и чакъли се извършват в рамките на концесионната площ, след проведена процедура за преотреждане на земите.
Не са констатирани нарушения и замърсявани на земи извън определените площи.

3.2 Компонент “Води”
За заустване на пречистени промишлени води от преработката на пясъци и чакъли от обект ТМСИ, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120063/14.03.2016 г.
Във връзка с дадени предписания от БД“ЗБР“ -Благоевград, на обекта е изграден нов допълнителен утаителен басейн. С оглед промяната на мястото за извършване на собствения мониторинг и контрол на отпадъчните води с Решение № ПО-01-29/10.02.2017 г. на директора на БД“ЗБР“- Благоевград е изменено цитираното разрешение за заустване.
Внесен е доклад в РИОСВ –Благоевград, за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2016 г. изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т. 12 от Закона за водите.
От началото на 2017 г. вкл. и в деня на проверката, не е извърщвана дейност по промиване на инертни материали и не са формирани и зауствани отпадъчни води в р. Струма, съгласно представен Дневник за контрол на водовземането, в изпълнение на Разрешително за водовземане на подземни води № 41530096/03.09.2015 г.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
В резултат на извършената проверка, се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.