Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

ЕТ “МЕИЛ КОМЕРС – ИЛИЯН ТОДОРОВ“ - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ “МЕИЛ КОМЕРС – ИЛИЯН ТОДОРОВ“, гр. София

 

На основание Заповед № 362 от 06.10.2017 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.10.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на обект находящ се в гр. Кресна, ул. „Солунска“ № 12 и експлоатиран от ЕТ „МЕИЛ КОМЕРС – ИЛИЯН ТОДОРОВ“, гр. София.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативни изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащи от тях подзаконови нормативни актове.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
При посещението на обекта е установено, че линията за производство на пелети, ползвана от ЕТ „МЕИЛ КОМЕРС – ИЛИЯН ТОДОРОВ“ на по-ранен етап, не е налична. Процеса по нейното демонтиране е установено при предходна проверка извършена през м. март 2017 г.
Проверяваната площадка е ползвана от фирма във времето въз основа на договор за заем за послужване, като в момента на проверката не е представен документ за прекратяването му.
Въз основа на заявление постъпило от името на ЕТ „МЕИЛ КОМЕРС – ИЛИЯН ТОДОРОВ“, директорът на РИОСВ-Благоевград по реда на ЗУО е издал решение за прекратяване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.
За проверката е съставен Констативен протокол № 45-14 от 17.10.2017 год.

3. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Изискано е, в 7-дневен срок от извършването на проверката, фирмата да представи в РИОСВ-Благоевград документ удостоверяващ прекратяване действието на договора въз основа, на който площадката е ползвана за производството на пелети.