Съдържание

Посетители

В момента има 964  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Елдиес пласт” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Елдиес пласт” ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №363/06.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.10.2017 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба“, находящ се в ПИ №000412 по КВС на с. Зелен дол, общ. Благоевград.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталации за екструзия и термоформоване на изделия от полипропилен (PP);
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството – производството на пластмасови опаковки за еднократна употреба. Режим на работа: трисменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №49-06/17.10.2017 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух” и фактор „Шум”
За охлаждане на инсталациите за екструзия и термоформоване се ползват водоохлаждащи агрегати, със съдържание на флуорирани парникови газове (ФПГ). Водят се досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.). В досиетата са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Дружеството има задължение да етикетира инсталациите в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015. Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.
Обектът е включен в годишният план на РИОСВ- Благоевград за извършване на контролни измервания на нивата на шум. При проверката са проведени контролни измервания на еквивалентни нива на шум по измерителен контур.
През 2016 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в околната среда. Няма нарушени норми, съгл. Таблица № 2 на Приложение № 2 към чл.5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. (обн. ДВ, бр. 58/2006 г.).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
І. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
За всеки от използваните химикали, дружеството притежава ИЛБ и представя кореспонденция с доставчиците.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, включваща информация за доставчици, употребявани вещества и смеси и съдържание на опасни вещества или липсата им в употребяваните суровини.
ІІ. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители
При проверката е установено, че няма наличие на вещества, попадащи в обхвата на Регламента, съдържащи се в употребяваните суровини.
ІІІ. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството употребява вещества и смеси, които не попадат в категориите „опасни“, което е видно от наличните ИЛБ.
Персоналът е запознат с инструкциите за безопасна работа, съгл. чл. 4 от Наредбата.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Операторите извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
На дружеството е поставено едно предписание по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети .

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставеното предписание.