Съдържание

Посетители

В момента има 787  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Мелник 2004” ЕООД - с. Долно Спанчево

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Мелник 2004” ЕООД - с. Долно Спанчево

 

На основание Заповед №364/06.10.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.10.2017 г. се извърши проверка на място на „Винарска изба „Рупел““, находяща се с. Долно Спанчево, местност „Реката“, общ. Петрич.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компоненти „Атмосферен въздух“ и „Води“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Производствена структура:
- сутерен (изба) и партер (производствена част) с отделения за ферментация, приемане на грозде, съхранение на вино, бутилиращо помещение и съхранение на вино;
Извършена е проверка на производствената част, хладилна инсталация и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството – отглеждане на лозя и производство на вина. Режим на работа: едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Обектът се проверява за първи път, като извършва производствена дейност от 2014 г. За обекта е издадено Разрешение за ползване от Зам. началника на ДНСК- София от 2014 г. При проверката е съставен Констативен протокол №46-06/10.10.2017 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта няма организирани източници на емисии в атмосферния въздух. За технологични нужди се ползва хладилна инсталация (двукръгова) със съдържание на флуориран парников газ (ФПГ). Инсталацията подлежи на проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. Инсталацията има табела, на която е означено количеството и вида на флуорираният парников газ. Необходимо е инсталацията да бъде етикетирана в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015. Дружеството има задължения да води досие на системата, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.).

3.2. Компонент „Води”
Водоснабдяване – обектът е захранен с вода от уличен водопровод от селската водоводопроводна мрежа, минаващ в близост до имота на обекта. Вода се ползва за питейно- битови и технологични нужди.
Отпадъчни води - на обекта е изпълнена разделен тип канализационна система. Формираните отпадъчни води от обекта (битово – фекални и производствени отпадъчни води) се отвеждат в пречиствателно съоръжение за механично и биологично пречистване. Пречистените води се ползват за напояване на лозовите терени, собственост на дружеството.

Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството не са поставени предписания.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При последваща проверка ще се извърши контрол, относно задълженията на дружеството по Регламент (ЕС) №517/2014.