Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 

На основание Заповед № 325/13.09.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.09.2017 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект: „Компресорна станция „Петрич“, находящ се в землище на с. Рупите, общ. Петрич, експлоатиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и помещения:
- два броя газотурбинни компресорни агрегати (ГКА);
- пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е съхранение и пренос на природен газ; поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 59-11/29. 09. 2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект - дере, вливащо се в р.Струма с цел заустване на отпадъчни води, които се формират от дейността на „Компресорна станция „Петрич“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43740014/25.10.2016 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- монтирано е измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните отпадъчни води;
- изготвен е План за собствен мониторинг, като същия е съгласуван с БД «ЗБР»;
- сключен е договор с акредитирана лаборатория за изследване качеството на заустваните отпадъчни води;
- протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Констатира се спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО);
- пречиствателните съоръжения се поддържат в добро експлоатационно състояние.
По време на извършване на текущия контрол от Регионална Лаборатория – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за изпитване по показателите, заложени в цитираното разрешително за заустване. Резултатите от проведения емисионен контрол показват, че се спазват ИЕО по всички показатели.

3.2. Направление „Екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. Изготвена е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).
По време на проверката работи ГКА № 1, а за ГКА № 2 са приложени принудителни административни мерки (ПАМ) в изпълнение на Заповед № 87/06.04.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград (извършено е пломбиране с оловна пломба).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.