Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Винарска изба Вила Мелник” ООД - с. Левуново

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Винарска изба Вила Мелник” ООД - с. Левуново

 

На основание Заповед № 326/13.09.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.09.2017 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект: „Предприятие за преработка на грозде чрез дестилация и ферментация“, находящ се в местността „Бели брег“, землище на с. Хърсово, общ. Сандански, експлоатиран от „Винарска изба Вила Мелник” ООД с. Левуново .
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и помещения:
- приемна зона;
- ферментационна зона;
- зона за стабилизиране, бутилиране и изба;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка на грозде и продукти от грозде, производство и бутилиране на вино. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 60-11/29. 09. 2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект - дере, вливащо се в р. Мелнишка с цел заустване на отпадъчни води, които се формират от дейността на „Винарска изба Вила Мелник“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43740004/17.08.2012 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ;
- монтирано е измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните отпадъчни води;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Констатира се спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО);
- пречиствателното съоръжение се поддържат в добро експлоатационно състояние.
По време на извършване на текущия контрол от Регионална Лаборатория – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за изпитване по показателите, заложени в цитираното разрешително за заустване. Резултатите от проведения емисионен контрол показват, че не се спазват ИЕО по всички показатели.

3.2. Направление „Екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ:
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Операторите, извършващи дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ имат задължение за изготвяне на Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.). Към момента на проверката такава оценка не е представена.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на ЗОПОЕЩ е направено съответното предписание и е поставен срок за неговото отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка на място и/или по документи. Във връзка с установеното неспазване на ИЕО по показателите, заложени в Разрешителното за заустване ще бъдат предприети съответните административно – наказателни действия.