Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 310/30.08.2017 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.09.2017 г. се извърши проверка на място и по документи на обекти:
1. Търговска база, автосервиз и площадка за събиране на отпадъци, разположен в гр. Благоевград, общ. Благоевград.
2. Автосервиз и площадка за събиране на отпадъци, разположен в с. Изгрев общ. Благоевград.
Обектите са експлоатирани от „КИОГ“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите:

2.1. На площадката разположена в гр. Благоевград са проверени:
- търговска база;
- местата за съхраняване на отпадъците, които се събират на обекта с цел последващо третиране;
2.2. На площадката разположена в с. Изгрев са проверени местата за съхраняване на отпадъците, които се събират на обекта с цел последващо третиране.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обектите върху факторите и компонентите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 36-14/12.09.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

За дейностите по събиране на отпадъците дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-278-0/21.02.2014 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2016 г.). Разрешителното е за извършване на дейности обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Площадка № 1
На обекта се събират негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и маслени филтри.
Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодните акумулатори се събират в пластмасови палети, разположени в хале с ограничен достъп, върху непропускливо и корозоустойчиво покритие.
Дейности с маслени филтри:
На площадката се извършва предварително третиране на събраните филтри, като същите се подлагат на пресоване с цел отделяне на маслото задържано във филтъра и намаляване обема на отпадъкът. Дейността се извършва с разрешената преса, като се спазват условията за разделно съхраняване на образуваните отпадъци.
Площадка № 2
На обекта се събират отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, маслени филтри, спирачни накладки.
Дейности с ОМ:
На обекта са създадени условия за разделно съхраняване на отделните видове отработени масла. Съдовете са разположени върху бетонирана основа, но липсва обваловка. Налични са сорбенти за задържане на евентуални разливи. Ползваните съдове са в добро състояние, изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла. На обекта са налични обозначения с кодовете на събираните отработени масла, но същите не са разположени на съответните места за събиране.
Дейности с ИУГ, маслени филтри, спирачни накладки:
За отделните видове отпадъци са обособени отделни маста за съхраняването им, обозначени с необходимите табели.
„КИОГ“ ЕООД е подизпълнител на организации за оползотворяване и на лица изпълняващи задълженията си индивидуално за пусканите на пазара масово разпространени отпадъци – НУБА, ОМ и ИУГ. От своя страна като лице, пускащо на пазара опаковки „КИОГ“ ЕООД изпълнява задължението си по чл. 59, ал. 1 от ЗУО чрез организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Приемането и предаването на отпадъци става въз основа на писмени договори. Събраните отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
При проверката се представят отчетните книги за отпадъци, водени на отделните обекти. Водени са съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). В срок, в ИАОС, гр. София са представени годишните отчети за отпадъци за календарната 2016 г.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 и т. 4 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.). Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно нормативните изисквани.

3.3. Направление „Опасни химични вещества“

І. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
„КИОГ“ ЕООД се явява потребител надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/. Дружеството не извършва директен внос или износ на ОХВС и няма задължения за регистрация и нотификация към ЕСНА. Създадено е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията по чл. 35 от Регламента. Предоставени са информационни листове за безопасност на част от употребяваните и съхранявани вещества и смеси на площадката.
ІІ. Контрол по Глава 7, Раздел 1 на ЗООС
На територията на площадка № 1 се съхраняват и дистрибутират вещества от Приложение № 3 на ЗООС (ДВ, бр. 58/2017 г.) – част. 2, т. 37 - Нефтопродукти и алтернативни горива. Дружеството не се е класифицирало като предприятие с нисък/висок рисков потенциал. Към момента на проверката не е предоставен доклад от извършена класификация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии (ДВ, бр. 5/2016 г.).
ІІІ. Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС(ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извършена е проверка на помещенията и съоръженията имащи отношение към съхранението на ОХВС /свежи масла, акумулатори, дизел/. Същите се съхраняват съгласно изискванията на ИЛБ, но не са налични указателни табели за категориите на опасност. Последната изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС е от 2013 г. и се нуждае от актуализация.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирани несъответствия на обектите са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. Отговорник за изпълнение на предписанията е „КИОГ“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка, при необходимост на място и/или по документи.