Съдържание

Посетители

В момента има 519  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ДИКС 10“ ЕООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ДИКС 10“ ЕООД – гр. Петрич

 

На основание Заповед № 332/15.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.09.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на детайли за сглобяване на мебели“, УПИ VІІ, местност „Ръждак“, земл. на гр. Петрич, обл. Благоевград, стопанисван от „ДИКС 10“ ЕООД, гр. Петрич, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп. изм., бр. 58/2017 г).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Към момента на проверката дружеството не осъществява производствена дейност. Обектът находящ се в УПИ VІІ, идентификатор на имот 56126.420.54, местност „Ръждак“, земл. на гр. Петрич в момента на проверката се строи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на контрола беше съставен Констативен протокол № 59-28/26.09.2017 г., в който бе отразено, че не се извършва производствена дейност и обекта все още се строи.
Предостави се Акт за приемане на конструкцията с дата 25.06.2015 г. за строеж „Цех за производство на детайли за мебели“.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :

Няма
5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обектът не е в експлоатация.