Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Жоси“ АД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Жоси“ АД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 312/31.08.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.09.2017 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Фабрика за производство на саи“, гр. Хаджидимово, ул. „Ореляк“ № 9, експлоатирана от „Жоси“ АД, гр. Хаджидимово.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.)

2. Проверени обекти и дейности на обекта

При проверката е направен оглед на следните помещения:
- цех "Кроялен" – извършва се пресово разкрояване на материалите за горната част на обувката;
- цех "Шивален" - ушиване на саите и спомагателно залепване;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 43-20/20.09.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
„Жоси“ АД, гр. Хаджидимово с основна дейност - производство на саи на ишлеме извършва производствени дейности в 4 бр. помещения (цех „Кроялен“, цех „ Шивален“ – 2 бр. помещения, цех „Монтажен“ – в момента на проверката не работи). Конфекциониране на готови обувки на обекта не се извършва.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
I. Източници на емисии от горивни процеси – няма.
За отопление на производствените помещения се използва електроенергия.
II. Източници на емисии от летливи органични съединения
При ушиване на саите в цех „Шивален“ на определени работни места се извършва спомагателно залепване с продукти, съдържащи летливи органични съединения. Лепилото се нанася ръчно, посредством четки, като местата за лепене са осигурени с локална аспирация. В двете шивални помещения има изградена смукателно – нагнетателна вентилация.
В Цех „Монтажен“ също се извършва спомагателно залепване с продукти, съдържащи органични разтворители. Същият в момента на проверката не работи.
Извършваната от дружеството дейност „Производство на обувки“ попада за контрол, съгласно Приложение №1, т. 5 от Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух) в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /Наредбата/ (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
Инсталацията за производство на обувки е регистрирана под регистрационен номер BLG 00027 в публичния електронен регистър, съгласно чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена Декларация за консумацията и количеството вложени органични разтворители през календарната 2016 г., съгласно която не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите (ПСКР > 5 т/год.), регламентирана за категорията дейност „Производство на обувки“ в т. 14 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 на Наредбата.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, които са класифицирани в категория на опасност „запалими“. Дружеството работи на ишлеме и не извършва внос или износ на опасни химични вещества и смеси, поради което няма задължение за регистрция или нотификация на веществата в Европейската комисия по химикали. Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от същия регламент.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Съхранението на опасните химични вещества и смеси, се осъществява в обособен склад в оригинални и ненарушени опаковки, поставени върху дървени палета и разделени по видове продукти. Складът е отделен от битовите и производствените помещения, с осигурена вентилация и осветление. Налични са абсорбционни средства (трици, пясък) и няма изход към канализация. Достъпът до склада е ограничен. Със Заповед е определено отговорно лице за безопасното съхранение и контрола на веществата в склада, на което през 2017 г. е проведено необходимото обучение, удостоверено с протокол.
Налични са разработени инструкции, съгласно чл. 4, т. 8-11 от Наредбата, както и лични предпазни средства и инструкции за работа с опасните химични вещества и смеси на работните места.
Изготвена е актуална оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, съгласно чл. 9 от Наредбата, включваща употребяваните към момента ОХВС и наличните съхранявани в склада.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Няма направени предписания при извършената проверка. Не са констатирани нарушения и несъответствия с екологичното законодателство.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

„Жоси“ АД организира и провежда своята дейност при спазване изискванията на нормативните документи, касаещи чистотата на атмосферния въздух и употребата на опасни химични вещества и смеси.