Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ЕЛИ - 2002“ ЕООД - с. Черешово

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „ЕЛИ - 2002“ ЕООД - с. Черешово

 

На основание Заповед № 301/25.08.2017 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 05.09.2017 г. се извърши проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ЕЛИ - 2002“ ЕООД, находящ се в землище на с. Бабяк, местност „Кацарска падина“, общ. Белица.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативни изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащи от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на „ЕЛИ - 2002“ ЕООД е дървообработване на иглолистна дървесина, с получени крайни продукти дъски и греди. За ползването на обекта от страна на ОбА Белица има издадено удостоверение по реда на Закона за устройство на територията. Обектът се състои от едно хале, в което се извършва производствената дейност.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 35-14 от 05.09.2017 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
От производствената дейност на обекта се генерира отпадък - трици, изрезки, парчета, за който не е проведена процедурата за класификация съгласно Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г. с изм. и доп.).
На обекта се извършва само предварително съхраняване на генерираният отпадък. Съхранява се върху непропусклива основа, покрит с платнище. Отпадъкът е предаван за оползотворяване (производство на пелети или като гориво) на физически и юридически лица без писмени договори. Транспортирането на отпадъци е извършвано от заинтересованите лице. Дружеството не се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Източници на емисии и горивни процеси от обекта няма. Триците образувани по време на производствената дейност се събират ръчно и се съхраняват на територията на обекта покрити с платнище.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирано несъответствие на обекта е направено предписание и е поставен срок за отстраняването му. Отговорник за изпълнение на предписанието е „ЕЛИ - 2002“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставеното предписанието ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.