Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД - гр. София

На основание Заповед № 269/27.07.2017 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.08.2017 г. се извърши проверка на място и по документи на обекти:
1. Цех за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци, разположен в с. Капатово, общ. Петрич.
2. Цех за производство на пластмасови опаковки, разположен в гр. Сандански, общ. Сандански.
Обектите са експлоатирани от „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Атмосферен въздух“ и „Води“ и фактор „Отпадъци“, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащи от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. На площадката разположена в с. Капатово са проверени:
- автоматична линия за преработка и рециклиране на пластмасови/полиетиленови отпадъци;
- местата за съхраняване на отпадъците, които се оползотворяват и генерират на обекта;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.
2.2. На площадката разположена в гр. Сандански са проверени:
- поточна линия за производство на пластмасови опаковки;
- местата за съхранение на отпадъците генерирани на обекта.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството извършва производствена дейност на площадки разположени в с. Капатово, общ. Петрич и гр. Сандански, общ. Сандански. Обектите са с непрекъснат режим на работа. За суровина, на площадката разположена в гр. Сандански се ползва регранулат получен от дейността на площадката в с. Капатово. По време на извършване на текущия контрол на обектите е съставен Констативен протокол № 31-14 от 09.08.2017 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух“

Площадка с. Капатово
Източник на емисии в атмосферния въздух е въздуховод към технологичната линия. Дружеството спазва изискванията за периодичност за извършване на собствени периодични измервания /СПИ/. Представеният доклад за проведени СПИ, показва спазване на нормите за допустими емисии, по показател органични вещества.
В началото на 2017 г. е изградена общообменна и климатична вентилационна инсталация (съдържаща флуорирани парникови газове) на производственото хале. При проверката се представят Досиета на системите, в които са отразени проверки за течове за 2017 г. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Системите са етикетирани съгласно изискванията. На етикетите се съдържа информация относно: промишленото оцначение на съответния газ, количество, изразено в кг, потенциалът на глобално затопляне (ПГЗ), както и количеството в t CO2 eqv.
През 2016 г. на площадката са извършени собствени периодични измервания на показателите на шум в околната среда. Представеният доклад с приложени към него Протоколи от изпитване, показват спазване на граничните стойности на нивата на шум (дневни, вечерни и нощни).
Площадка гр. Сандански
Дейността на площадката не е източник на емисии в атмосферния въздух. В производственото хале е изградена общообменна и климатична вентилационна инсталация. При проверката се представят Досиета на системите, в които са отразени проверки за течове за 2017 г. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

3.2. Компонент „Води“

Площадка с. Капатово
„ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води. Дружеството извършва собствен мониторинг съгласно изискванията на разрешението, като своевременно представя протоколите от изпитванията в РИОСВ-Благоевград.
Монтирано е измервателно устройство за измерване количеството на заустваните отпадъчни води от обекта, което е пломбирано от БД „ЗБР“. По време на проверката от РЛ Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от обекта, преди заустване в р. Мелнишка. Резултатите от изпитване показват неспазване по показателите, заложени в Разрешителното за заустване, за което ще бъдат предприети съответните административно- наказателни мерки.
Площадка гр. Сандански
Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа на населеното място. Вода се ползва за питейно-битови и технологични цели. Технологичните води се ползват в оборотен цикъл, като системата се допълва само при нужда.
Заустването на отпадъчните (битово-фекални) води се осъществява в канализационната мрежа на гр. Сандански.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Площадка с. Капатово
Дружеството въвежда отпадъци основно от Р Гърция, които се влагат в производствения процес. За извършваната дейност по оползотворяване на отпадъци от пластмаса/полиетилен, дружеството притежава регистрационен документ издаден от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Има настъпили промени спрямо момента на издаване на документа, които все още не са отразени.
За отпадъци генерирани на обекта е проведена процедурата по класификация. Води се отчетност за отпадъците. При проверката се представят писмени договори за приемането/предаването на отпадъците за последващо третиране.
Отпадъци се транспортират от самото дружеството, като за целта то притежава регистрационен документ. Съгласно нормативните изисквания, регистрационния документ за транспортиране на отпадъци е издаден от директора на РИОСВ-София. Извършено е основно охарактеризиране на отпадъците насочвани за депониране.
Част от отпадъците се съхраняват на обекта за срокове по-дълги от определените със ЗУО.

Площадка гр. Сандански
От дейността на обекта се генерират отпадъци, за които от страна на дружеството не е извършена класификация. Местата за съхраняване на отпадъците до последващото им третиране не са обозначени. Част от отпадъкът е технологичен брак, който заедно с пластмасовите опаковки от ползваните суровини се извозват до площадката в с. Капатово, където се подават за рециклиране и направата на регранулат, който отново се връща до площадката в гр. Сандански.
Крайният продукт след поточната линия са пластмасови опаковки (чували и торбички). Готовата продукция се реализира изцяло на външния пазар.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирани несъответствия на обектите са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. Отговорник за изпълнение на предписанията е „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка, при необходимост на място и/или по документи.