Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Бор – ГЛ“ ЕООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бор – ГЛ“ ЕООД - гр. Банско

На основание Заповед № 262/24.07.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.08.2017 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за дървообработване“, находящ се в гр. Банско, м. „Черешата“, експлоатиран от „Бор - ГЛ“ ЕООД, гр. Банско.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

При проверката е извършен оглед на производствените помещения, в които са разположени дървообработващите машини и местата за съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на обекта. Извършена е и проверка на документи във връзка с доказване собствеността и начина на ползване на обекта.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 40-20/17.08.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на „Бор - ГЛ“ ЕООД е първична обработка на дървесина до крайни продукти – талпи, дъски, греди и детайли за палети. Основно се обработва иглолистна дървесина. По време на проверката производствена дейност на обекта не се извършва.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството извършва дейност на една производствената площадка, находяща се в Стопански двор, гр. Банско, м. „Черешата“. Разположените на обекта машини за първична обработка на дървесина са обхванати от обща аспирационна система, отвеждаща дървесния прах и трици в бункер, посредством 1 брой циклон.
По време на проверката е извършен оглед на производствената площадка и не са констатирани замърсявания с трици и дървесен прах. Площадката под бункера е чиста.
3.2. Фактор „Отпадъци”
От производствената дейност на обекта се генерират отпадъци (трици, талаш, изрезки), за които до момента на проверката не е извършена класификация по реда на Наредба № 2/2014 г. (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 32/2017 г.).
Отпадъците са предавани на физически лица, които са извършвали и транспортирането. Предаването на отпадъците е извършвано без писмени договори. За битовите отпадъци генерирани на обекта е наличен е контейнер тип „Бобър“. Той се обслужва по график от сметосъбиращата фирма, действаща на територията на община Банско.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на ЗУО на дружеството е направено предписание с поставен срок за отстраняването му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.