Съдържание

Посетители

В момента има 502  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

ЕТ „Александър Тодоров - Чапа“ - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Александър Тодоров - Чапа“ - гр. Симитли

На основание Заповед № 240/10.07.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.07.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на ЕТ „Александър Тодоров - Чапа“, находящ се в гр. Симитли. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите приложими за дейността на обекта нормативни актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
Обекта е център за разкомплектоване на ИУМПС и включва:
● участък за приемане и съхраняване на ИУМПС;
● участък за разкомплектоване на ИУМПС;
● места за съхраняване на отпадъците, генерирани при разкомплектоване на ИУМПС;
● съоръжение за третиране на води, включително дъждовни.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 43-25/25.07.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-283-0/05.06.2015 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (изм. и доп., ДВ, бр. 105/2016 г.). Разрешителното е за дейности обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) за излезли от употреба превозни средства.
За отпадъците, които се генерират от разкомплектоването на ИУМПС има заверени работни листове.
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
● дружеството има сключен писмен договор за ползване на везна за определяне на тонажа на постъпващите ИУМПС;
● обекта не разполага с компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения, както и поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектоването;
● при предаване на компоненти за повторна употреба не се попълва декларацията по чл. 25 от Наредбата;
При проверката на обекта е представена отчетна книга за отпадъци, както и екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2016 г., който е изпратен до Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София. Видно от документите, отпадъци генерирани от дейността на дружеството в последните месеци са предавани само на „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, с. Черниче. Предаването става при наличието на писмен договор сключен между двете дружества.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

ЕТ извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо документи издадени по реда на ЗУО, представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Направление „УООП“
1. Да се въведе компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения, както и поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектованетои да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 04.09.2017 г. Отг.: Управител
2. Да се изгради ограда в частта на имота, която не е оградена и писмено да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 04.09.2017 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за изпълнението му.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.