Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Ифестос Балкан” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ифестос Балкан” ООД - гр. Петрич

На основание Заповед №232/03.07.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.07.2017 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на детайли за PVC дограма“, находящ се гр. Петрич, ул. „Места“ №3, консервен цех 2.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Участък „Монтаж на детайли“;
- Участък „Прахово боядисване“;
- Пещ за изгаряне на остатъци от прахова боя, която се натрупва върху рамките;
- Места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- прахово боядисване и монтаж на детайли за PVC дограма. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №30-06/26.07.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За нанасянето на покрития върху аксесоари и елементи за алуминиева дограма дружеството експлоатира линия за прахово боядисване. Сушилните секции от инсталацията са съоръжени с две изпускащи устройства. До момента не са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.), и не са съгласувани точки за вземане на проби.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). При проверката се установи, че се генерират и други отпадъци, за които не е извършена класификация. Води се редовно отчетна книга по Приложение № 1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същата е заверена от РИОСВ- Благоевград. Класифицираните до момента на проверката отпадъци се предават на фирми, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмени договори.
Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС в законоустановения срок.
За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО, като лице пускащо на пазара опаковки, „Ифестос Балкан“ ООД е член на организация. Представя се Удостоверение за членство.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.