Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Рива- 21” АД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Рива- 21” АД - гр. Петрич

На основание Заповед №231/03.07.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.07.2017 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на мебели от дърво - столове и маси” - площадка №1, находяща се гр. Петрич, ул. „Европа“ №5 и площадка №2, находяща се гр. Петрич, ул. „Цар Симеон“ №44.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за производство на маси и столове, експлоатираща две площадки. На площадка №1 се произвеждат маси и столове, а на площадка №1 се произвежда кухненско обзавеждане.
Площадка №1 включва:
- производствени цехове;
- спомагателен цех;
- склад готова продукция;
- котелно със сушилни за дървен материал;
- склад за съхранение на химикали.
Площадка №2 включва:
- производствен цех;
- спомагателен цех;
- склад готова продукция;
- котелно;
- склад за съхранение на химикали.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на маси и столове от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №29-06/26.07.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Площадка №1
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
Обектът експлоатира два броя котли, които се ползват за отопление и за технологични нужди. Котлите са под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
На площадка №1 се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Представена е в РИОСВ- Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители през 2016 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. Не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена в Наредбата. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС, определени като органичен въглерод са извършени през 2016 г. и са валидни за 2016 г. и 2017 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
През 2016 г. е извършена подмяна на част от аспирационната система за улавяне на дървесен прах и трици. Води се дневник, в който се регистрират почистванията на циклоните и площадките под бункерите.
Площадка №2
3.1.4. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове се ползва котел на твърдо гориво, изгарящ дървесни отпадъци, и не подлежи на контрол чрез измервания.
3.1.5. Организирани емисии от производствени процеси
На площадка №2 се нанасят покрития върху дървени повърхности. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за консумираните през 2016 г. количества органични разтворители. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС, са извършени през 2016 г., с което са спазени изискванията за периодичност за извършване на СПИ, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп. ).
3.1.6. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
Машините за вторична обработка на дървесина в производствения цех са обхванати от аспирационна система, която отвежда праховите емисии в бункер, посредством циклони. Не се наблюдават пропуски, площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, които се класифицират в една или повече категории на опасност. Не се извършва директен внос или износ на опасни химични вещества и смеси, поради което дружеството няма задължение за регистрция и нотификация на веществата в Европейската комисия по химикали.
Предоставена е документация по Регламента включваща информация за доставчиците и актуални информационни листове за безопасност на част от смесите, обособена в досие, съгласно чл. 36 от REACH.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
На двете площадки са обособени складове за съхранение на опасните химични вещества и смеси. Складовете са с ограничен достъп, отделени от производствените цехове, с налични технически средства за контрол и поддържане на температурата, изградена вентилация. Към момента на проверката в двата склада не се наблюдават нарушени опаковки и наличие на разливи. Налични са адсорбенти и пожарогасителни средства.
Налични са документи по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), с изключение на инструкция за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси. Внесен в РИОСВ-Благоевград е инвентаризационен списък на употребяваните опасни химични вещества и смеси за 2016 г.
Изготвените оценки на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси за двата склада след направена инвентаризация ще подлежат на актуализиция.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.