Съдържание

Посетители

В момента има 735  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ФУРНИР-ПЛАСТ“ ЕООД – гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ФУРНИР-ПЛАСТ“ ЕООД – гр. Симитли

На основание Заповед № 247/13.07.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.07.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Дървопреработване-производство на фурнир, дъски, детайли за мебелната промишленост“, гр. Симитли, Промишлена зона, стопанисван от „ФУРНИР-ПЛАСТ“ ЕООД, гр. Симитли, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп. изм., бр. 58/2017 г.)

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на предприятието е производство на дъски, фурнир, шперплат и слоести материали от широколистна дървесина (бук).
Извършена е проверка на следните помещения и съоръжения:
- Цех „Шперплат“ – развиване на трупи, сушене на материала, разкрояване;
- Цех „Пресовен“ – пресоване на различни детайли за мебелната промишленост и тяхното обрязване и последваща обработка;
- Цех „Гатерен“ – бичене на дървесината;
- Склад за готова продукция;
- Помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Парокотелна централа – котел на гориво от отпадъчната дървесина;
- Сушилни инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 50-28/25.07.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
Употребява се и се съхранява опасна химична смес – карбамид формалдехидна смола.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от същия регламент.
Нужна е актуализация на ИЛБ на сместта.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Съхранението на опасната смес се осъществява в оригинални съдове в обособена част от склада за готова продукция.
Налични са адсорбенти и обваловка около съдовете, предотвратяваща евентуални разливи и достъп до канализация или околна среда.
Предоставени са ЛПС и инструкции за безопасна работа с карбамид-формалдехидната смола. Провеждан е периодичен инструктаж на работниците.
Налична е документацията по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, но се налага актуализацията на Заповедта по чл. 4, т. 7 от Наредбата.
Оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси изисква актуализация поради промяна на вида употребявани и съхранявани вещества и смеси.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

І. Организирани източници от горивни процеси
За получаване на топлоносител (пара) се експлоатира котел с предкамера. Горят се дървени изрезки от широколистна дървесина, отпадащи от първичната обработка на дървесината, които се изпускат в атмосферния въздух посредством комин, предварително преминавайки през циклон.
Отпадъчните трици и дървени изрезки се използват за производство на пелети. Инсталацията за производство на пелети е разположена на същата площадка, но е собственост на отделно дружество.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г., с изм. и доп.).
От цех „Гатерен“ формирания дървесен прах и трици посредством транспортна система постъпват в бункер, разположен извън границите на обекта в имот закупен от дружеството през 2016 г.
ІІ. За слепване на фурнир и детайли се използва карбамид-формалдехидна смола без съдържание на органични разтворители.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.