Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„КОРОНА ИМ“ ЕООД - гр. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КОРОНА ИМ“ ЕООД - гр. Белица

 

На основание Заповед № 207/14.06.2017 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.06.2017 г. се извърши проверка на място на обект, експлоатиран от „КОРОНА ИМ“ ООД, находящ се в гр. Белица, ПИ № 03504.404.938.2.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на „КОРОНА ИМ“ ООД е дървопреработка и производство на палети, пелети, обшивка и дюшеме. Обработва се иглолистна дървесина. На обекта са разположени:
- участък за първична обработка, в който се извършва разкрояването на дървесината, производството на пелети и палети.
- участък за вторична обработка, в който се произвежда обшивка и дюшеме.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 20-14 от 27.06.2017 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух“
За оползотворяване на дървесните трици, отпадащи от дейността на обекта, в участъка за първична обработка е монтирана инсталацията за производство на пелети. Димните газове от процеса на сушене се изпускат, посредством въздуховод над покривната конструкция на халето.
В участъка за вторична обработка машините са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесните отпадъци – прах и трици под навес, ограден от дъски, между които има процепи, с което се създават условия за разпространение на неорганизирани прахови емисии.

3.2. Фактор “Отпадъци”
От производствената дейност на обекта се генерират отпадъци, за които не е проведена процедура за класификацията им съгласно Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г. с изм. и доп.).
Триците се оползотворяват на самия обект, като се ползват за производство на пелети. Част от дървесните изрезки се подават за гориво към инсталацията, а друга част се предават на външни лица. Не се представя писмен договор за предаването на отпадъците за последващо третиране. Транспортирането на отпадъците се извършва от лица, които не притежават регистрационен документ издаден по реда на ЗУО.
На обекта не се приемат отпадъци от други лица.
За битовите отпадъци обектът се обслужва по реда установен за територията на община Белица.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент „Атмосферен въздух”

1. Навеса за съхранение на дървесен прах и трици към втория работен участък да бъде ограден с непропускливи стени. За предприетите действия да бъде уведомен РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 28.07.2017 г. Отг.: „КОРОНА ИМ“ ООД

Фактор „Отпадъци”

1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г. с изм. и доп. ) Срок: 12.07.2017 г. Отг.: „КОРОНА ИМ“ ООД

2. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 78, ал. 3 и ал. 4 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) за регистрация и получаване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци. Срок: 31.07.2017 г. Отг.: „КОРОНА ИМ“ ООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.