Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Албир” ООД - с. Беласица

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Албир” ООД - с. Беласица

 

На основание Заповед №199/06.06.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.06.2017 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на пелети”, находящ се с. Беласица, ул. „Беласица“ №97, общ. Петрич.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по фактори „Шум“ и „Отпадъци“, заложени в Закона за защита от шума в околната среда, Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- инсталация за производство на пелети;
- места за съхранение на генерираните отпадъци;
- склад за съхранение на готова продукция.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на дървесни пелети. Дружеството работи на едносменен режим на работа, 5 дни/седмично. От 31.05.2017 г. инсталацията за производство на пелети не работи, поради авария на пелет пресата, за което не е уведомена РИОСВ- Благоевград. При проверката е съставен Констативен протокол №25-06/27.06.2017 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор „Шум”

Обектът е разположен в бивш стопански двор на с. Беласица. Притежава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от Гл. архитект на община Петрич от 01.08.2014 г. На около 100 м от границите на обекта са разположени три жилищни сгради. Дейността, извършвана на площадката не попада към категориите промишлени дейности от приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Обектът е включен в годишният график за извършване на контролни измервания на нивата на шум. При проверката не са проведени измервания, тъй като инсталацията за производство на пелети не работи от 31.05.2017 г. (видно и от направените записи в отчетната книга по Приложение №4 за третиране на отпадъци). През 2015 г. са проведени собствени периодични измервания на еквивалентни нива на шум в околната среда по измерителен контур и в място на въздействие.
При проверката е констатирана промяна в последователността на смилане на дървения материал- добавена е втора чукова мелница след стационарната дробилка. Чуковата мелница е разположена под навес.
След отстраняване на аварията ще бъдат проведени контролни измервания на нивата на шум в околната среда.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ от РИОСВ- Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци, обозначени с кодове R1, R12 и R13. За производството на пелети се използва трупна дървесина- не се приемат отпадъци от други физически и юридически лица. Представя се заверена от РИОСВ- Благоевград отчетна книга по Приложение №4, от която е видно че от 31.05.2017 г. не е извършвана дейност по изгаряне на отпадъци. При огледа се установи, че са обособени зони за разделно събиране на отпадъците, обозначени с код и наименование. За образуваните отпадъци е проведена процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба №2/2017 г. Образуваните отпадъци се предават въз основа на сключени договори, като са оформяни необходимите документи.
В срок са представени в ИАОС- София годишни отчети за образувани и третирани отпадъци.
По отношение на дължимата продуктова такса- опаковки, дружеството изпълнява задълженията си чрез „Екобулпак“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за управление на отпадъците. След провеждане на контролните измервания по фактор „Шум“, ще се направи заключение относно съответствието на обекта със Закона за защита от шума в околната среда.