Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Месомания Трейд“ EООД - с. Мусомище, общ. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Месомания Трейд“ EООД - с. Мусомище, общ. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 189/25.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.06.2017 г. беше извършена проверка на място на обект „Месопреработвателно предприятие“, находящо се в с. Мусомище, общ. Гоце Делчев, ул. „Сливница“ № 6.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- производствени цехове;
- хладилни и климатични инсталации;
- склад за съхранение на опасни химични вещества (ОХВ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месо и месни продукти. Работният режим на обекта е едносменен - 8 часа дневно, петдневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 31-20/07.06.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатира хладилно и климатично оборудване, подлежащо на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой, а именно:
- 2 бр. климатични инсталации, съдържащи по 3,8 kg R 22;
- 8 бр. хладилни камери, като 3 бр. от тях се обслужват от общ агрегат.
Хладилните инсталации съдържат R 404A в количества от 2,5 до 12 kg, съответстващи на 9,81÷47,06 t CO2 eq.
Всички гореописани хладилни и климатични системи подлежат на проверки за течове с честота най-малко на всеки 12 месеца. По време на проверката не са представени „Досиета на системите“, за което е дадено предписание същите да се представят в РИОСВ – Благоевград в седемдневен срок от извършване на проверката.
Дружеството има задължение, считано от 01.01.2017 г. да етикетира оборудването, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г., като етикетът е необходимо да съдържа информация, относно вида и количеството на ФПГ (в kg и t CO2 eq), както и потенциала на глобално затопляне (ПГЗ) на съответния флуорсъдържащ парников газ.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.2.1 Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 6 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на биоциди по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.2.2. Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ имат задължение да изготвят собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).

3.3. Фактор „Опасни химични вещества“ (ОХВ)
Проверката е извършена във връзка с изпълнение на изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни изисквания произтичащи от него.
Съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006(REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. При проверката е установено, че дружеството употребява два вида дезинфектиращи препарата: „Калгонит CF312” и „Дезинфектант-В“. За същите са представени информационни листове за безопасност, както и решения за пускане на пазара.
Налична е актуална оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси, изготвена съгласно формата, заложен в Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.
Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособено помещение, с ограничен достъп, вентилация и осветеност. Помещението е с контролирана температура, пожарогасител и няма пряк достъп с битови и производствени помещения и складове за храни.
Предоставена е документация, съгласно чл. 4, т. 7-11 по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух“
1. Да се представят в РИОСВ- Благоевград копия на водените досиета на системите, както и копие на документа за правоспособност на лицето, извършило проверките за течове. Срок: 14.06.2017 г. Отг.: “Месомания Трейд“ EООД

2. Да се етикетира оборудването, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент № 517/2014, като копия на етикетите да се представят в РИОСВ- Благоевград. Срок: 30.06.2017 г. Отг.: “Месомания Трейд“ EООД

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
1. Да изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) и да уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок: 07.07.2017 г. Отг.: “Месомания Трейд“ EООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.