Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Дековис” ООД – с. Зелен дол, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Дековис” ООД – с. Зелен дол, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 179/19.05.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.05.2017 г. беше извършена проверка на място на обект “Магазин за месо, кафе, офиси и предприятие за месни заготовки“, находящ се в имот 04279.36.21, по плана на гр. Благоевград в местност „Река Бистрица – Ш.107“, експлоатиран от „Дековис“ ООД с. Зелен дол, общ. Благоевград.
Извършената проверката е комплексна, във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и направление „КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът работи, извършва се преработка на охладено трупно месо и съхранение на замразено месо. Технологичният процес включва приемане на суровината, различни фази на обработка, опаковане и експедиция на готовата продукция.
Проверени са следните инсталации, съоръжения и дейности:
• колбасарски цех с прилежащи складове;
• пречиствателно съоръжение за отпадъчните води;
• помещения за съхранение на опасни химични вещества (ОХВ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол № 08-02/30.05.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент “Води”

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. Има сключен договор № 63/ 16.07.2012 г., за предоставяне на услуга водоснабдяване и пречистване на питейни води. Обекта ползва вода за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди.
Отпадъчните води, които се формират на производствената площадка са битови, производствени и дъждовни. Производствените отпадъчни води, които се формират при измиване на технологичното оборудване и на работните помещения се пречистват в локално пречиствателно съоръжение – мазнинозадържател, разположен на площадката.
Отпадъчните води от обекта се заустват в съществуващ канализационен колектор, който към момента на проверката не се експлоатира от „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. Представена е фактура от 03.05.2017 г. за ползване услуга вода и канал.
Във връзка с издаване на разрешително за водовземане на подземни води от РИОСВ – Благоевград е издадено Решение № БД–55 ПР/08.09.2016 г.
Във връзка с изграждане на канализационното отклонение в местност „Река Бистрица“ е създадено гражданско дружество „Канал Бистрица“ от 19.04.2016 г., каналното отклонение е изградено, за което има акт № 15. Предстои въвеждане в експлоатация и сключване на договор с „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград, за което ще бъде уведомена РИОСВ – Благоевград.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

„Дековис“ ЕООД извършва дейности които, попадат в Приложение № 1, т. 4 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.) извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. Изменения ДВ, бр. 84 от 2012 г.).
Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени щети.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.


1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети като се спазват изискванията на ЗОПОЕЩ и условията в Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ бр. 96/2008 г.) и се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: до 30.06.2017 г. Отговорник : „Дековис“ ЕООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване в Констативен протокол № 08-02/30.05.2017 г. на РИОСВ – Благоевград.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.