Съдържание

Посетители

В момента има 546  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 185/23.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.06.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница“, находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от “Екоинженеринг - РМ” ЕООД гр. София.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Пречиствателна станция „Звезда“ - за пречистване дрениращи от хвостохранилището води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на ПСОВ е свързана с пречистване на води, дрениращи от хвостохранилището на обекта. ПСОВ е в добро техническо и експлоатационно състояние.
Работният режим на обекта е едносменен, на петдневна работна седмица, като ПСОВ работи на непрекъснат режим.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на водите и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 41-10/01.06.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.

ПСОВ „Елешница“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ на основание Заповед № РД-733/15.12.2017г. на Министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.

За заустване на пречистения поток, дрениращи от хвостохранилището, води има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008г., чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-104/11.07.2013г. на директора на БД „ЗБР“.
В РИОСВ - Благоевград е представен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2016 година на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Не са констатирани нарушения за 2016 г.
Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води от ПСОВ. Лабораторните протоколи с резултатите от извършения мониторинг се представят в РИОСВ - Благоевград съгласно изискванията. Резултатите от изпитване на отпадъчните води показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в разрешителното за заустване.
ПСОВ се поддържа в добро експлоатационно състояние. По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води, на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере. Резултатите от изпитване на показателите, заложени в разрешителното за заустване все още не са предоставени от акредитираната лаборатория РЛ - Благоевград.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”.

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), ДВ, бр.43/2008 г., посл. изм. бр.101/2015 г.
Операторът, извършващ дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ има задължение за изготвяне на собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).
При проверката се установи, че оператора е изготвил и съхранява на обекта собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Приложение № 1 на горецитираната Наредба.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта е в съответствие с изискванията на околната среда. Не са дадени предписания по време на проверката.