Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Матанд“ EООД - гр. Перник

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Матанд“ EООД - гр. Перник

 

На основание Заповед № 187/25.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.06.2017 г. беше извършена проверка на място на „Мандра за преработка на мляко“, находяща се в с. Елешница, общ. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- производствени цехове;
- парокотелна централа;
- хладилни и климатични инсталации;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на млечни продукти – сирене, кашкавал и масло. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 29-20/01.0562017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За технологични нужди дружеството експлоатира парокотелна централа (ПКЦ) с монтирани 2 бр.котли- 1 бр. с топлинна мощност 705 kW на течно гориво (използва се като резервен) и 1 бр. ПКМ 1,6 с номинална топлинна мощност 1128 kW, изгарящ твърдо гориво – дървесни отпадъци.
През 2016 г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел ПКМ 1,6. Същите са валидни за 2016 г. и 2017 г. Резултатите от измерванията, представени в РИОСВ - Благоевград с доклад, показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по контролираните показатели - серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах, съгласно Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005).
3.1.2. Относно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО)№842/2006 г. и Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой.
На обекта се експлоатират и подлежат на контрол общо 9 бр. хладилни и климатични инсталации ( 1 бр. с R 22 и 8 бр. с R 404A).
Представени при проверката са водените 9 броя „Досиета на системите“. Проверките за течове се извършват с необходимата честота. През 2015 г. и 2016 г., както и до момента на настоящата проверката няма установени течове на R 22. През 2016 г. на две от инсталациите и извършено допълване с R 404A, което е отразено в представената в РИОСВ – Благоевград в законоустановения срок информация за ФПГ по Приложение № 9 към чл. 35 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.), както и в съответните досиета на системите. Проверките за течове, както и дейностите по добавяне на ФПГ се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Дружеството има задължение, считано от 01.01.2017 г. да етикетира оборудването, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г., като етикетът е необходимо да съдържа информация, относно вида и количеството на ФПГ (в kg и тона CO2 еквивалент), както и потенциала на глобално затопляне (ПГЗ) на съответния флуорсъдържащ парников газ.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.2.1 Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.2.2. Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ имат задължение да изготвят собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
1. Да изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) и да уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.06.2017 г. Отг.: “Матанд“ ЕООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание с поставен срок за изпълнение. В случай на неизпълнение на предписанието ще бъдат предприети административно - наказателни мерки.