Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„БЛИК-99” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „БЛИК-99” ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 166/09.05.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.05.2017 г. се извърши проверка на място на обект „Цех за обработка на метали за резервни части и нестандартни изделия от полиуретан”, находящ се гр. Благоевград, местност „Шейтаница“, имот с идентификатор 04279.70.34
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- участък „метали“;
- участък „полиуретани“;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- климатични инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е обработка на метали за резервни части и нестандартни изделия от полиуретан. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол № 08-08/30.05.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството употребява химични смеси за производство на полиуретани, като за всички тях притежава актуални информационни листове за безопасност. За 1,4 бутандиол, Desmodur PC-N и Desmodur Trial Product PU 30V30 се представят разширени информационни листове за безопасност с сценарии на експозиция.

Класификацията на опасните химични смеси е съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 г. - CLP. Етикетирането на опаковките е също в съответствие с изискванията на регламента.

Извършена е проверка във връзка с Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Складовото помещение за съхранение на опасните химични смеси е обозначено, с ограничен достъп и непропусклив под. Всички съхранявани смеси са в оригинална опаковки и плътно затворени. Не са установени разливи, както и следи от такива.
Дружеството има разработена оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси и инструкциите към нея, с изключение на инструкция по чл.4, т.11, която предстои да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград.
Дружеството има разработена информация за осъществяване на собствен контрол.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Емисии от горивни източници на обекта няма.
В производственото хале са инсталирани три броя машини с ниско налягане за смесване и отливане на полиуретанови детайли. На две места се впръсква отделител върху матриците за по-лесно отделяне на детайлите след изпичането им.Тези две места са обхванати от обща аспирационна система.
Не се извършват дейности попадащи за контрол съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. И доп.)
За отопление и охлаждане на административните помещения се експлоатират 3 броя климатични инсталации. При проверката не се представя информация зе вида и количествата на охлаждащия агент.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.3.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.3.2. Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух”

1. Да се представи в РИОСВ-Благоевград информация за вида и количеството на охлаждащия агент в експлоатираните от дружеството климатични инсталации. Срок: 30.06.2017 г. Отг.: „БЛИК – 99“ ЕООД

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) за дейностите които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.), и да уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.06.2017 г. Отг.: „БЛИК-99“ ЕООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.