Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог

  

На основание Заповед № 160/03.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.05.2017 г. беше извършена проверка на място на обект „Кланица и колбасарски цех“, находящ се в гр. Разлог, промишлена зона „Запад“, собственост на “Месокомбинат Разлог“ ООД, гр. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- кланица и колбасарски цех;
- хладилни и климатични инсталации;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - клане на животни, производство и търговия с месо и месни изделия. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 27-20/ 23.05.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатират 12 бр. стационарни хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (3 бр. с R 422D, 8 бр. с R 404A и 1 бр. с R 427) и подлежащи на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.
През 2016 г. е изведена от експлоатация 1 бр. хладилна инсталация, заредена с R 422D. Извлеченото от нея количество 3,6 kg R 422D е използвано за допълване на друга хладилна инсталация, което е отразено в досиетата на съответните системи.
При проверка на представените 12 бр. "Досиета на системите" за експлоатираното хладилно и климатично оборудване се установи, че проверките за течове се извършват с необходимата честота, съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г.
Проверките за течове, както и дейностите по извличане и добавяне на флуорсъдържащи парникови газове, са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за 2016 г., съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.). Въведени са и 12 бр. "Досиета на системите" по Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от същата наредба.
През 2015 г. седем броя от горецитираните инсталации са преустроени, като забраненият за употреба R 22 е окончателно изведен от системите и заменен с R 422D или R 404A. За извлеченото количество 33,2 kg R 22 дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи предаването му на фирма „БалБок Инженеринг“ АД за последващо третиране и унищожаване.
Дружеството има задължение, считано от 01.01.2017 г. да етикетира оборудването, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014, като етикетът е необходимо да съдържа информация, относно вида и количеството на ФПГ ( в kg и t CO2 eqv ), както и потенциала на глобално затопляне (ПГЗ) на съответния флуорсъдържащ парников газ.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.).
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества и смеси, употребявани за почистване/ отстраняване на органични замърсявания и дезинфекция.
Употребяваният биоциден препарат има издадено Разрешение за употреба № 1182-1/04.11.2011 г. от Министъра за здравеопазването.
В РИОСВ – Благоевград е представена информация за 2016 г. – инвентаризационен списък на химичните вещества.
При настоящата проверка дружеството работи с друг дезинфектант, за който се представя актуален информационен лист за безопасност. Същият се съхранява с специално обособено и обозначено за целта помещение, което е с ограничен достъп.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.3.1 Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 6 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на биоциди на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.3.2. Операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ имат задължение да изготвят собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
1. Да изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) и да уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок: 23.06.2017 г. Отг.: “Месокомбинат Разлог“ ООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание с поставен срок за изпълнение. В случай на неизпълнение на предписанието ще бъдат предприети административно - наказателни мерки.