Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Ивена 2008“ ЕООД - с. Дъбница

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ивена 2008“ ЕООД, с. Дъбница, УПИ XIV, пл. № 389, кв. 47 по плана на с. Дъбница, общ. Гърмен

  

На основание Заповед 145/24.04.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.05.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на шивашки и обувен цех за производство на саи за работни обувки, находящ се в УПИ XIV, пл. № 389, кв. 47 по плана на с. Дъбница. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти „Управление на отпадъците“ и „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за разкрояване;
- шивашки цех;
- монтажен цех.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на саи за работни обувки на ишлеме за Р Италия. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 22-25/ 04.05.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

На обекта се извършват следните производствени дейности (операции): разкрояване на лицеви материали и материали за хастари, очертаване и изтъняване и ушиване на детайлите, ушиване на щробел, монтаж на пластмасово бомбе и затваряне на шпиц-машина.
За генерираните от дейността на обекта отпадъци, е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (изм. и доп. ДВ, бр. 32/2017 г.), като в РИОСВ-Благоевград са заверени работни листове за отпадъци с кодове 04 01 99, 04 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 10*,19 12 04 и 20 01 21* от 26.03.2015 г.
При направен обход на обекта се констатира, че образуваните отпадъци от разкрояването и ушиването се съхраняват в работните помещения. Не е въведена система за разделно събиране на отпадъците, образувани от производствената дейност, като не са обособени места за разделното им съхранение. Отпадък с код 15 01 10* се съхранява в обособено складово помещение с ограничен достъп. Останалите отпадъци се събират и предават съвместно със смесения битов отпадък.
Към момента на проверката, дружеството няма сключени договори за предаване на отпадъците за последващо третиране с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (изм. и доп. ДВ, бр. 105/2016 г.). дружеството не води отчетност, за образуваните в резултат на дейността му отпадъци.
При проверката не се представя отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба №1 (ДВ, бр51/2014 г.), заверена от РИОСВ-Благоевград. Представят се екземпляри на годишни отчети за календарната 2015 г., изпратени в МОСВ. За календарната 2016 г, не са изготвени и не се представят годишни отчети за количествата образувани отпадъци.
„Ивена 2008“ ЕООД въвежда на територията на страната опакована стока – материали за производствения процес: конци, кожи, хастар, термолепило, активатор. Същите са опаковани на европалета със стречфолио, като се използват и чембери. Конците са опаковани и в кашони. В тази връзка дружеството се явява задължено лице по реда на чл. 59, ал. 1 от ЗУО и дължи продуктова такса за въведените на територията на страната опаковани стоки. Не се представят документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такаса, по реда на чл. 59 от ЗУО за периода април 2012 г. до април 2017 г.

3.2. Направление „Атмосферен въздух”

Дейността „Производство на обувки“ или части за тях, подлежат на контрол, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г.).
„Ивена 2008“ ЕООД извършва производство на работни обувки (саи) на ишлеме, като в момента на проверката работят следните цехове:
- цех „кроялен“ – за разкрояване на детайли;
- цех „шивачен“ – ушиване на саите;
- цех „конфекционен“ – в момента на проверка конфекциониране на готови обувки не се извършва. Извършва се зашиване (затваряне) на горната част на саята, посредством шпиц-машина, като се използва термолепило.
Обособено е работно място на което, преди залепването на шпиц-машината се извършва почистване на пластмасово бомбе с активатор Е 180. Активаторът се нанася ръчно.
Не се представят информационни листове за безопасност на ползваните термолепило и активатор Е180, поради което не може да се установи съдържанието на органични разтворители в тях. Над определени работни места в цех „конфекционен“ е изградена аспирация.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

1. Да се заверят в РИОСВ-Благоевград отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.) Отг: „Ивена-2008“ ЕООД Срок:12.05.2017 г.
2. Да се организира разделно събиране на образуваните отпадъци, като се обособят места за съхраняване,обозначени с надписи (код и наименование на отпадъка) и писмено се уведоми РИОСВ-Благоевград. Отг: „Ивена-2008“ ЕООД Срок: 02.06.2017 г.
3. Да се начисли и заплати дължимата продуктова такса кум ПУДООС, за въведените на територията на страната опаковани стоки за периода м. април 2012 до м. април 2017 г., като в РИОСВ-Благоевград се представят: годишни справки-декларации и платежни нареждания, доказващи заплащането на дължимата продуктова такса към ПУДООС. Отг: „Ивена-2008“ ЕООД Срок: 02.06.2017 г.

4.2. Компонент „Атмосферен въздух ”

1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград информационни листове за безопасност за използваните термолепило и активатор Е 180. Отг: „Ивена-2008“ ЕООД Срок: 02.06.2017 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания с поставени срокове и отговорно лице за отстраняването им.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.