Съдържание

Посетители

В момента има 781  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„МИШЕЛ” ЕООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МИШЕЛ” ЕООД – гр. Благоевград

 

 

На основание Заповед № 143/24.04.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 10.05.2017 г. е извършена проверка на място на обект „Комплекс - газстанция, бензиностанция и кафе“, находящ се в местността „Виро“, землище на с. Крупник, общ. Симитли, експлоатиран от “Мишел” ЕООД. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са:
- бензиностанция;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е търговия с горива. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 27-11/10. 05. 2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията в Разрешително за заустване № 43140007/30.10.2015 г., издадено от директора на БД „ЗБР“.
С вх. № 1243/31.03.2017 г. в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в Разрешителното за заустване за предходната 2016 г., изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.
В рамките на Годишния доклад са представени 2 бр. Протоколи от изпитване с резултати от провеждан собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота на пробовземане - два пъти годишно (на полугодие). Пробовземането и изпитването е проведено от акредитираната изпитвателна лаборатория на „Евротест – Контрол“ ЕАД гр. София. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения по показателите, заложени в цитираното разрешително. За 2017 г. все още не е възлагано на акредитирана лаборатория изпълнението на собствения мониторинг.
Към момента на проверката не се формират дъждовни и промишлени води, респективно няма заустване в р. Сушичка. Битово-фекалните отпадъчни води, постъпват във водоплътна изгребна яма и нямат връзка с водоприемника.
Локалното пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител се поддържа в добро експлоатационно състояние.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
Проверката се извършва във връзка с изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75/1999 г. с изм. и доп.).
При проверката е установено, че бензиностанцията отговаря на изискванията относно отвеждане на газовата фаза от подземните резервоари – етап I на улавяне на бензиновите пари. Не са настъпили промени по отношение на резервоарния парк – 3 бр. подземни резервоари (2 бр. за бензин и 1 бр. за дизелово гориво).
На бензиностанцията са монтирани 2 бр. комбинирани двустранни колонки за продажба на горива.
Обектът е приведен в съответствие с изискванията на чл.14 а, ал.3 от Наредба № 16/1999 г. относно етап ІІ на улавяне на бензиновите пари. В РИОСВ- Благоевград са заверени 2 бр. дневници съгласно Приложение № 8 към чл. 14 д, ал.3 от цитираната Наредба.
Съгласно изискванията на Приложение № 6 към чл.14 л от Наредбата колонките са маркирани със зелен стикер за съответствие. В дневниците са отразени извършените през 2017 г. проверки. Същите са извършени от БИМ.
Към търговската част на обекта не са инсталирани стационарни системи със съдържание на флуорирани парникови газове, подлежащи на контрол.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.