Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Градина и море” ООД – с. Чучулигово

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Градина и море” ООД – с. Чучулигово

 

На основание Заповед № 142/24.04.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.05.2017 г. е извършена проверка на място на обект „Цех за преработка на картофи“, находящ се в с. Чучулигово, общ. Петрич, експлоатиран от “Градина и море” ООД. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Работното помещение, в което се извършва дейността е разположено в бивша училищна сграда . Същото се ползва под наем.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка на зеленчуци- картофи, кромид лук и чесън. Преработката включва измиване, почистване (ръчно и машинно), нарязване и вакумиране на зеленчуците. дневно. Работният режим на обекта е периодичен. В дните, които се работи се преработват средно до 100 кг. зеленчуци
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 26-11/03. 05. 2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

Помещението е захранено с вода от водопроводната мрежа на населеното място. Дружеството е абонат на „В и К“ЕООД гр. Петрич. Инкасираното количество вода е средно месечно 15 куб.м. На обекта работят двама души водоползватели. Отпадъчните води, които се генерират от дейността на обекта се включват в изгребна яма, разположена в имота. Като цяло населеното място е без изградена канализационна мрежа.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

На обекта няма инсталирани стационарни хладилни камери. Преработените и вакумирани зеленчуци ежедневно се разнасят по обектите.

3.3. Фактор „Отпадъци“

Генерираният от дейността на обекта отпадък е смесен- битов и обелки от третираните зеленчуци. Количествата са изключително малки и се събират в контейнер, кото се обслужва по по реда установен за Община Петрич. Обектът е захранен с енергоспестяващи лампи. Готовата продукция се опакова в найлонови пликове, но за същата не се дължи продуктова такса „опаковка“ поради факта, че стоката се реализира на пазара в Р Гърция.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.