Съдържание

Посетители

В момента има 331  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Теохарови” ООД - с. Дрангово

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Теохарови” ООД - с. Дрангово

 

На основание Заповед №125/06.04.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.04.2017 г. се извърши проверка на място на обект „Фабрика за производство на столове и маси”, находяща се с. Дрангово, общ. Петрич, местност „Митински път“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех „Заготовка“;
- Цех „Обработка“;
- Цех „Лакозаливен“;
- Цех „Повърхностна обработка“;
- Цех „Тапициране“;
- Участък „Опаковка“;
- Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- Помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
- котелни – 6 бр.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на столове и маси от широколистна дървесина. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №41-06/22.07.2014 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Управление на отпадъци”

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за 11 отпадъка. Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване на обособени за целта места. Складовите помещения са означени със съответния код на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в помещения с ограничен достъп.
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД–253–0/30.07.2013 г., издадено от Директора на РИОСВ – Благоевград, за третиране на отпадъци с произход от собствена дейност (трици и дървени изрезки). Дейността по оползотворяване R1 на отпадъци се извършва в 7 бр. котли, три от които не са включени в горецитираният регистрационен документ. Поставените условия в регистрационният документ в т. ІІІ и т. ІV към настоящият момент се изпълняват.
Отпадъците образувани в резултат на производствената дейност се съхраняват разделно на обособени за целта места, като опасните отпадъци са с ограничен достъп. Установено е, че отпадък от хартиени и картонени опаковки се съхранява на открито и атмосферните условия възпрепятстват последващото му третиране.

На обекта се води отчетност на отпадъците като се представят 10 бр. отчетни книги, по Приложение №1, 1 бр. отчетна книга по Приложение № 2 и 1 бр. отчетна книга по Приложение № 4, заверени от РИОСВ-Благоевград. В тях са правени хронологични записи за вида и количеството на образуваните и третираните отпадъци. Съгласно §10 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.), същите се водят до приключването им. Представят се договори за предаване на отпадъци. Проведена е процедура за основно охарактеризиране на отпадъци и има издадено положително становище от директора на РИОСВ-Благоевград.

Дружеството притежава и регистрационен документ №01-РД–283–0/03.09.2013 г., издадено от Директора на РИОСВ – Благоевград, за събиране и транспортиране на отпадъци с кодове 040209, 100101 и 200301.

3. 2. Компонент „Атмосферен въздух”

3. 2. 1. Организирани източници от горивни процеси.
На обекта са изградени 5 бр. котелни, в които са разположени 7 бр. котли. Котлите се използват за технологични нужди (захранване на вайми и сушилни за дървен материал) и за отопление. Всички котли са с топлинна мощност под 0.5 МW и не подлежат на контрол чрез измервания. Котлите изгарят дървесни отпадъци и трици.

3. 2. 2. Организирани източници от производствена дейност.
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Нанасянето на покритието става в 6 бр. кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси, като пет са включени в общо изпускащо устройство и една е със самостоятелно изпускащо устройство (въздуховод). Ползват се и вани за байцване. През 2016 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от лакозаливната инсталация. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1/2005 г. и са валидни за 2016 г. и 2017 г. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2016 г. количества органични разтворители. При проверката се установи, че декларацията съдържа неверни данни относно процентният състав на използваните химични вещества и смеси.

3. 2. 3. Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух
В цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункери (2 бр.), посредством циклони. Площадките под бункерите се поддържат чисти.

3. 3. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). Дружеството е потребител по веригата на химически вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО)1907/2006 – REACH и като такъв има създадено досие, което се води. Представена е актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, с последна редакция от 21.02.2017 г. При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност (ИЛБ), част от които са неактуални, с редакция от 2008 г.
Изготвените инструкции и заповеди в някой части са некоректни и е необходимо да се актуализират.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта складово помещение, с ограничен достъп и изградена адекватна вентилация, при спазване на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

4.1. Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

  • Да се организира екологосъобразното съхранение на отпадък с код 15 01 01 с цел последващото му третиране. Срок: 11.05.2017 г. Отг. „Теохарови“ ООД
  • Наличните опасни отпадъци да се предадат за последващо третиране на лица, притажаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Срок: 11.08.2017 г. Отг. „Теохарови“ ООД
  • Да се подаде заявление за изменение и допълнение на Регистрационен документ № 01-РД-253-0/30.07.2013 г., издаден от РИОСВ-Благоевград. Срок: 11.05.2017 г. Отг. „Теохарови“ ООД

4. 2. Направление „Опасни химични вещества”

Да се представят в РИОСВ-Благоевград инструкции съгласно чл. 7, т. 8 – 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011). Срок: 15.05.2017 г. Отг. „Теохарови“ ООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. В случай на констатирано неизпълнение на предписания ще бъдат предприети административно-наказателни действия.