Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„26 май” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „26 май” ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед №105/27.03.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.04.2017 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „26 май” ЕООД, находяща се в град Благоевград, промишлена зона, ул. “Покровнишко шосе”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- галваничен цех с две линии- за поцинковане и за отлагане на покрития никел- хром;
- цех „механичен”;
- пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
- котелно;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е повърхностна обработка и отлагане на покрития върху метали. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха- „Галваничен” и „Механичен”. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №04-08/12.04.2017 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове, дружеството разполага с 1 бр. котел с топлинна мощност около 500 кВт, изгарящ течно гориво- нафта. Последният не се използва.

3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси
В цех „Галваничен” са разположени две инсталации (линии) – за поцинковане и за отлагане на метални покрития- никел- хром.
Инсталациите за отлагане на метални покрития попадат за контрол чрез измервания за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Инсталацията е съоръжена с бордова аспирация, като отпадъчните газове се отвеждат в пречиствателно съоръжение с мокра очистка (скрубер), преди изпускането им в атмосферния въздух.
Инсталацията подлежи на контрол, чрез измервания, съгл. Наредба № 1/2005 г. )ДВ, бр. 64/2005 г.) на следните източници:
- Аспирационна система към барабанна линия за поцинковане- прахообразни вещества и газообразни неорганични съединения на хлора, определени като хлороводород, съгл. чл. 43 от Наредба №1/2005 г.;
- Аспирационна система към подвескова линия за поцинковане- прахообразни вещества, съгл. чл. 43 и серен диоксид- съгл. Приложение №2 към чл. 13 от Наредба №1/2005 г.;
- Аспирационна система към скрубер след линия за никел- хром- прахообразни вещества, съгл. чл. 43, хром- съгл. Приложение №1 към чл. 12, никел- съгл. Приложение №1 към чл. 12 от Наредба №1/2005 г.;
- Аспирационна система към ПСОВ- неорганични газообразни вещества (съединения на хлора и серен диоксид), съгл. Приложение №2 към чл. 13 от Наредба №1/2005 г.
Последните собствени периодични измервания са проведени през 2014 г. и са валидни за 2014 и 2015 г. През 2016 г., както и до момента не са провеждани собствени периодични измервания, с което е нарушен чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.)

3.2. Компонент „Води”

Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни промишлени води № 43120057/08.08.2012 г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Промишлените отпадъчни води се заустват в река Струма, след пречистване в ЛПСОВ към галваничния цех.
По време на проверката обекта работи и е взета проба промишлени отпадъчни води, след изхода на ЛПСОВ, за изпитване от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград. Пробата е взета с Протокол за проверка № 04-108/12.04.201 г. на РИОСВ – Благоевград и Протокол № 145/12.04.2017 г. на РЛ - Благоевград.
Дружеството извършва собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води. Резултатите от мониторинга се представят в РИОСВ – Благоевград своевременно. Представен е Доклад за изпълнение на условията в разрешителното. С Вх. № 621/21.02.2017 г.. Допуснати са технически нередности – липсват резултати от контрола на РИОСВ - Благоевград.
За 2016 г. обекта е проверен три пъти и не са констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО).

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп. ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконови нормативни изисквания произтичащи от него.
Дружеството е „потребител по веригата“. Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. REACH, като такъв има задължения да изисква и разполага с актуални ИЛБ за химикалите, които употребява и да следи за това, дали определени опасни химични вещества, които са предмет на разрешаване, съгласно Регламент REACH, не се употребяват. При проверката са представени ИЛБ за употребяваните химикали, но не всички са актуални. Доставчици на химикалите, които употребява дружеството са: „Манти ко“, „Галва ком“ и „Финтех“.
Дружеството има организирани две складови помещения за съхранение на химикали – за алкални и киселини. При проверката е констатирано, че складовите помещения са с ограничен достъп и осигурена вентилация.
Дружеството има изготвена оценка за съхранение на ОХВ, която към момента на проверката не е актуална, поради промяна на употребяваните химикали.
Дружеството е представило инвентарен списък на употребяваните през календарната 2016 г. химикали.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.4.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
• Да се представи в РИОСВ- Благоевград актуализирана оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси и актуални ИЛБ за всички употребявани от дружеството химикали. Срок: 30.05.2017 г. Отг.:Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и е поставен срок за неговото изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.
За констатираното неизпълнение по отношение на компонент „Атмосферен въздух“ - непровеждане на собствени периодични измервания на дружеството ще се наложи акт за административно нарушение.